Wikiscan
fr.wiktionary.org
DateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineTimedTextModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
2023
51 653
24 787
48 %
30
0,1 %
31
0,1 %
25 786
50 %
431
0,8 %
39
0,1 %
8
0,0 %
8
0,0 %
110
0,2 %
10
0,0 %
112
0,2 %
2022
354 389
296 279
84 %
348
0,1 %
148
0,0 %
95
0,0 %
25 477
7,2 %
12
0,0 %
22 842
6,4 %
1 773
0,5 %
1
0,0 %
65
0,0 %
4
0,0 %
192
0,1 %
3 344
0,9 %
41
0,0 %
6
0,0 %
1 041
0,3 %
2021
233 262
214 088
92 %
333
0,1 %
147
0,1 %
13
0,0 %
2 099
0,9 %
3
0,0 %
7 509
3,2 %
720
0,3 %
4
0,0 %
49
0,0 %
17
0,0 %
32
0,0 %
1 858
0,8 %
61
0,0 %
29
0,0 %
737
0,3 %
2020
406 630
360 406
89 %
485
0,1 %
200
0,0 %
69
0,0 %
9 159
2,3 %
23
0,0 %
19 694
4,8 %
114
0,0 %
19
0,0 %
795
0,2 %
56
0,0 %
4
0,0 %
9 190
2,3 %
4
0,0 %
58
0,0 %
1 323
0,3 %
2019
277 324
244 700
88 %
322
0,1 %
166
0,1 %
1
0,0 %
18
0,0 %
1 956
0,7 %
22
0,0 %
13 714
4,9 %
562
0,2 %
2
0,0 %
182
0,1 %
6
0,0 %
56
0,0 %
3
0,0 %
4 550
1,6 %
65
0,0 %
1 068
0,4 %
2018
213 518
187 544
88 %
272
0,1 %
217
0,1 %
3
0,0 %
22
0,0 %
1 140
0,5 %
16
0,0 %
16 886
7,9 %
42
0,0 %
3
0,0 %
130
0,1 %
11
0,0 %
306
0,1 %
27
0,0 %
1 452
0,7 %
31
0,0 %
1 504
0,7 %
2017
179 789
166 272
92 %
326
0,2 %
165
0,1 %
3
0,0 %
21
0,0 %
522
0,3 %
7
0,0 %
5 380
3,0 %
24
0,0 %
3
0,0 %
165
0,1 %
23
0,0 %
153
0,1 %
30
0,0 %
1 115
0,6 %
33
0,0 %
1 388
0,8 %
2016
189 588
175 845
93 %
315
0,2 %
139
0,1 %
4
0,0 %
635
0,3 %
4 013
2,1 %
27
0,0 %
8
0,0 %
115
0,1 %
8
0,0 %
6
0,0 %
3 670
1,9 %
11
0,0 %
553
0,3 %
2015
265 243
247 908
93 %
520
0,2 %
135
0,1 %
14
0,0 %
1 137
0,4 %
13
0,0 %
3 847
1,5 %
80
0,0 %
3
0,0 %
46
0,0 %
8
0,0 %
14
0,0 %
5 651
2,1 %
60
0,0 %
2014
167 630
153 118
91 %
595
0,4 %
125
0,1 %
33
0,0 %
902
0,5 %
3
0,0 %
5 895
3,5 %
71
0,0 %
105
0,1 %
1
0,0 %
25
0,0 %
2 048
1,2 %
32
0,0 %
2013
208 936
177 744
85 %
898
0,4 %
169
0,1 %
249
0,1 %
1 461
0,7 %
7
0,0 %
11 744
5,6 %
77
0,0 %
98
0,0 %
139
0,1 %
8 757
4,2 %
58
0,0 %
2012
200 007
163 649
82 %
739
0,4 %
121
0,1 %
46
0,0 %
4 784
2,4 %
23
0,0 %
14 317
7,2 %
57
0,0 %
2
0,0 %
115
0,1 %
273
0,1 %
8 231
4,1 %
2011
241 549
213 745
88 %
949
0,4 %
166
0,1 %
90
0,0 %
2 973
1,2 %
25
0,0 %
12 354
5,1 %
78
0,0 %
5
0,0 %
115
0,0 %
33
0,0 %
3 618
1,5 %
2010
379 270
355 411
94 %
801
0,2 %
233
0,1 %
74
0,0 %
1 363
0,4 %
26
0,0 %
8 219
2,2 %
67
0,0 %
17
0,0 %
20
0,0 %
1 566
0,4 %
2009
430 094
413 369
96 %
643
0,1 %
244
0,1 %
59
0,0 %
1 315
0,3 %
2
0,0 %
5 640
1,3 %
148
0,0 %
6
0,0 %
21
0,0 %
12
0,0 %
1 620
0,4 %
2008
486 757
475 678
98 %
668
0,1 %
159
0,0 %
68
0,0 %
1 253
0,3 %
5
0,0 %
1 883
0,4 %
62
0,0 %
6
0,0 %
3
0,0 %
2 659
0,5 %
2007
462 996
448 588
97 %
367
0,1 %
69
0,0 %
97
0,0 %
1 258
0,3 %
6
0,0 %
3 702
0,8 %
194
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
8
0,0 %
3
0,0 %
5 256
1,1 %
2006
135 510
125 550
93 %
518
0,4 %
87
0,1 %
56
0,0 %
1 084
0,8 %
26
0,0 %
4 725
3,5 %
253
0,2 %
19
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
1 102
0,8 %
2005
102 735
100 087
97 %
261
0,3 %
165
0,2 %
1
0,0 %
48
0,0 %
657
0,6 %
56
0,1 %
342
0,3 %
366
0,4 %
3
0,0 %
13
0,0 %
130
0,1 %
2004
2 988
2 172
73 %
108
3,6 %
38
1,3 %
50
1,7 %
175
5,9 %
10
0,3 %
109
3,6 %
24
0,8 %
2
0,1 %
12
0,4 %
2003
33
24
73 %
2
6,1 %
1
3,0 %
6
18 %
2002
14
9
64 %
5
36 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineTimedText talkDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
2023
169
0,3 %
120
0,2 %
2
0,0 %
4
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
2022
1 593
0,4 %
1 067
0,3 %
17
0,0 %
12
0,0 %
2
0,0 %
7
0,0 %
10
0,0 %
1
0,0 %
8
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
2021
2 354
1,0 %
3 128
1,3 %
21
0,0 %
2
0,0 %
16
0,0 %
7
0,0 %
9
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
10
0,0 %
9
0,0 %
4
0,0 %
2020
1 600
0,4 %
3 344
0,8 %
21
0,0 %
4
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
10
0,0 %
9
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
9
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
2019
6 521
2,4 %
3 288
1,2 %
22
0,0 %
4
0,0 %
26
0,0 %
1
0,0 %
19
0,0 %
4
0,0 %
7
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
34
0,0 %
1
0,0 %
2018
1 109
0,5 %
2 701
1,3 %
18
0,0 %
1
0,0 %
24
0,0 %
4
0,0 %
24
0,0 %
2
0,0 %
8
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
2017
1 098
0,6 %
2 984
1,7 %
23
0,0 %
17
0,0 %
1
0,0 %
13
0,0 %
3
0,0 %
10
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
2016
1 233
0,7 %
2 938
1,5 %
12
0,0 %
1
0,0 %
16
0,0 %
1
0,0 %
10
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
13
0,0 %
1
0,0 %
2015
1 158
0,4 %
4 490
1,7 %
30
0,0 %
2
0,0 %
46
0,0 %
2
0,0 %
30
0,0 %
10
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
13
0,0 %
10
0,0 %
9
0,0 %
2014
1 219
0,7 %
3 264
1,9 %
8
0,0 %
11
0,0 %
34
0,0 %
1
0,0 %
100
0,1 %
11
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
10
0,0 %
11
0,0 %
2013
1 599
0,8 %
5 219
2,5 %
32
0,0 %
7
0,0 %
52
0,0 %
10
0,0 %
551
0,3 %
15
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
16
0,0 %
27
0,0 %
2012
1 435
0,7 %
5 558
2,8 %
14
0,0 %
13
0,0 %
54
0,0 %
1
0,0 %
532
0,3 %
18
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
19
0,0 %
2011
1 507
0,6 %
5 571
2,3 %
19
0,0 %
3
0,0 %
8
0,0 %
74
0,0 %
3
0,0 %
180
0,1 %
15
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
11
0,0 %
2010
1 389
0,4 %
9 909
2,6 %
39
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
55
0,0 %
2
0,0 %
41
0,0 %
15
0,0 %
3
0,0 %
15
0,0 %
2009
1 528
0,4 %
5 215
1,2 %
40
0,0 %
2
0,0 %
7
0,0 %
118
0,0 %
1
0,0 %
44
0,0 %
28
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
26
0,0 %
2008
1 138
0,2 %
3 060
0,6 %
13
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
53
0,0 %
23
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
10
0,0 %
2007
787
0,2 %
2 551
0,6 %
9
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
47
0,0 %
4
0,0 %
21
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
2006
807
0,6 %
1 082
0,8 %
30
0,0 %
9
0,0 %
68
0,1 %
10
0,0 %
45
0,0 %
13
0,0 %
6
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
2005
241
0,2 %
285
0,3 %
22
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
24
0,0 %
6
0,0 %
16
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
2004
105
3,5 %
143
4,8 %
21
0,7 %
2
0,1 %
3
0,1 %
1
0,0 %
3
0,1 %
3
0,1 %
1
0,0 %
6
0,2 %
2003
2002