Wikiscan
fr.wiktionary.orgDateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineTimedTextModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
2023
217 268
187 039
86 %
351
0,2 %
677
0,3 %
5
0,0 %
26 633
12 %
25
0,0 %
790
0,4 %
269
0,1 %
23
0,0 %
51
0,0 %
4
0,0 %
28
0,0 %
145
0,1 %
3
0,0 %
41
0,0 %
127
0,1 %
2022
1 154 126
1 026 736
89 %
3 285
0,3 %
7 700
0,7 %
1
0,0 %
259
0,0 %
52 067
4,5 %
250
0,0 %
26 555
2,3 %
3 058
0,3 %
167
0,0 %
953
0,1 %
90
0,0 %
413
0,0 %
4 205
0,4 %
76
0,0 %
303
0,0 %
1 286
0,1 %
2021
1 023 783
967 206
94 %
3 644
0,4 %
8 713
0,9 %
250
0,0 %
10 132
1,0 %
280
0,0 %
11 422
1,1 %
3 207
0,3 %
417
0,0 %
1 103
0,1 %
191
0,0 %
262
0,0 %
2 756
0,3 %
148
0,0 %
557
0,1 %
873
0,1 %
2020
1 738 915
1 537 729
88 %
7 104
0,4 %
13 931
0,8 %
1 064
0,1 %
15 931
0,9 %
635
0,0 %
53 408
3,1 %
3 775
0,2 %
1
0,0 %
223
0,0 %
5 263
0,3 %
1 125
0,1 %
144
0,0 %
61
0,0 %
81 425
4,7 %
20
0,0 %
1 420
0,1 %
1 617
0,1 %
2019
1 409 477
1 321 513
94 %
5 535
0,4 %
19 724
1,4 %
1
0,0 %
196
0,0 %
7 720
0,5 %
191
0,0 %
20 045
1,4 %
2 841
0,2 %
2
0,0 %
188
0,0 %
2 558
0,2 %
205
0,0 %
927
0,1 %
45
0,0 %
6 130
0,4 %
827
0,1 %
1 332
0,1 %
2018
1 415 732
1 331 352
94 %
6 254
0,4 %
19 876
1,4 %
3
0,0 %
173
0,0 %
6 716
0,5 %
166
0,0 %
22 005
1,6 %
2 434
0,2 %
38
0,0 %
232
0,0 %
1 510
0,1 %
252
0,0 %
2 783
0,2 %
125
0,0 %
3 096
0,2 %
683
0,0 %
1 967
0,1 %
2017
2 536 507
2 436 754
96 %
5 049
0,2 %
25 233
1,0 %
3
0,0 %
190
0,0 %
5 312
0,2 %
230
0,0 %
38 882
1,5 %
2 079
0,1 %
55
0,0 %
170
0,0 %
1 713
0,1 %
182
0,0 %
693
0,0 %
34
0,0 %
2 309
0,1 %
649
0,0 %
1 973
0,1 %
2016
929 052
847 001
91 %
4 147
0,4 %
24 164
2,6 %
2
0,0 %
123
0,0 %
3 135
0,3 %
128
0,0 %
23 630
2,5 %
1 698
0,2 %
8
0,0 %
101
0,0 %
1 204
0,1 %
347
0,0 %
106
0,0 %
6 168
0,7 %
379
0,0 %
756
0,1 %
2015
2 151 454
2 028 484
94 %
5 251
0,2 %
22 278
1,0 %
3
0,0 %
369
0,0 %
5 801
0,3 %
226
0,0 %
40 758
1,9 %
4 831
0,2 %
6
0,0 %
28
0,0 %
428
0,0 %
325
0,0 %
189
0,0 %
10 653
0,5 %
714
0,0 %
2014
3 474 292
3 393 618
98 %
4 764
0,1 %
21 504
0,6 %
4
0,0 %
598
0,0 %
6 642
0,2 %
354
0,0 %
20 591
0,6 %
2 682
0,1 %
4
0,0 %
13
0,0 %
1 006
0,0 %
9
0,0 %
609
0,0 %
3 112
0,1 %
1 785
0,1 %
2013
1 222 274
1 084 536
89 %
7 304
0,6 %
26 642
2,2 %
1 021
0,1 %
19 228
1,6 %
472
0,0 %
38 390
3,1 %
3 079
0,3 %
8
0,0 %
43
0,0 %
1 026
0,1 %
8
0,0 %
1 623
0,1 %
11 700
1,0 %
1 248
0,1 %
2012
4 152 734
4 014 825
97 %
7 527
0,2 %
29 103
0,7 %
953
0,0 %
14 824
0,4 %
538
0,0 %
42 563
1,0 %
3 102
0,1 %
1
0,0 %
76
0,0 %
1 052
0,0 %
3
0,0 %
1 030
0,0 %
12 989
0,3 %
2011
1 489 361
1 354 733
91 %
4 889
0,3 %
25 691
1,7 %
1
0,0 %
974
0,1 %
10 926
0,7 %
465
0,0 %
30 677
2,1 %
2 990
0,2 %
3
0,0 %
65
0,0 %
1 348
0,1 %
6
0,0 %
115
0,0 %
34 744
2,3 %
2010
1 595 574
1 491 164
93 %
4 562
0,3 %
25 295
1,6 %
776
0,0 %
9 818
0,6 %
363
0,0 %
21 408
1,3 %
3 761
0,2 %
1
0,0 %
18
0,0 %
514
0,0 %
11
0,0 %
42
0,0 %
3 891
0,2 %
2009
2 759 657
2 656 600
96 %
6 276
0,2 %
28 421
1,0 %
1
0,0 %
405
0,0 %
13 979
0,5 %
545
0,0 %
17 139
0,6 %
4 793
0,2 %
1
0,0 %
87
0,0 %
371
0,0 %
49
0,0 %
25
0,0 %
2 840
0,1 %
2008
957 569
894 151
93 %
5 250
0,5 %
14 144
1,5 %
1
0,0 %
270
0,0 %
11 422
1,2 %
683
0,1 %
10 927
1,1 %
4 946
0,5 %
12
0,0 %
85
0,0 %
163
0,0 %
111
0,0 %
8
0,0 %
4 625
0,5 %
2007
1 277 501
1 226 041
96 %
2 086
0,2 %
6 844
0,5 %
3
0,0 %
817
0,1 %
10 076
0,8 %
497
0,0 %
11 217
0,9 %
5 784
0,5 %
6
0,0 %
50
0,0 %
90
0,0 %
99
0,0 %
35
0,0 %
6 474
0,5 %
2006
1 361 081
1 320 793
97 %
4 615
0,3 %
7 031
0,5 %
341
0,0 %
6 838
0,5 %
624
0,0 %
6 540
0,5 %
4 809
0,4 %
224
0,0 %
120
0,0 %
363
0,0 %
2 149
0,2 %
2005
245 854
232 082
94 %
2 106
0,9 %
3 229
1,3 %
2
0,0 %
217
0,1 %
1 916
0,8 %
552
0,2 %
839
0,3 %
2 236
0,9 %
37
0,0 %
99
0,0 %
314
0,1 %
2004
13 766
10 043
73 %
344
2,5 %
1 099
8,0 %
77
0,6 %
449
3,3 %
102
0,7 %
206
1,5 %
489
3,6 %
48
0,3 %
120
0,9 %
2003
312
200
64 %
6
1,9 %
9
2,9 %
97
31 %
2002
79
39
49 %
40
51 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineTimedText talkDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
2023
347
0,2 %
639
0,3 %
11
0,0 %
10
0,0 %
18
0,0 %
5
0,0 %
3
0,0 %
7
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
14
0,0 %
2022
4 194
0,4 %
21 345
1,8 %
259
0,0 %
4
0,0 %
129
0,0 %
260
0,0 %
21
0,0 %
88
0,0 %
73
0,0 %
1
0,0 %
35
0,0 %
15
0,0 %
69
0,0 %
50
0,0 %
178
0,0 %
1
0,0 %
2021
3 888
0,4 %
7 940
0,8 %
180
0,0 %
91
0,0 %
184
0,0 %
6
0,0 %
16
0,0 %
61
0,0 %
9
0,0 %
17
0,0 %
92
0,0 %
20
0,0 %
118
0,0 %
2020
3 586
0,2 %
9 087
0,5 %
221
0,0 %
161
0,0 %
151
0,0 %
12
0,0 %
36
0,0 %
91
0,0 %
22
0,0 %
32
0,0 %
115
0,0 %
4
0,0 %
225
0,0 %
294
0,0 %
2
0,0 %
2019
8 477
0,6 %
10 013
0,7 %
355
0,0 %
82
0,0 %
154
0,0 %
8
0,0 %
67
0,0 %
42
0,0 %
22
0,0 %
31
0,0 %
49
0,0 %
2
0,0 %
81
0,0 %
114
0,0 %
2018
3 348
0,2 %
11 485
0,8 %
386
0,0 %
1
0,0 %
75
0,0 %
189
0,0 %
32
0,0 %
76
0,0 %
82
0,0 %
18
0,0 %
70
0,0 %
172
0,0 %
18
0,0 %
22
0,0 %
10
0,0 %
81
0,0 %
2
0,0 %
2017
2 642
0,1 %
11 353
0,4 %
318
0,0 %
81
0,0 %
144
0,0 %
9
0,0 %
33
0,0 %
33
0,0 %
12
0,0 %
69
0,0 %
214
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
85
0,0 %
2016
2 726
0,3 %
12 510
1,3 %
220
0,0 %
1
0,0 %
48
0,0 %
101
0,0 %
7
0,0 %
45
0,0 %
64
0,0 %
26
0,0 %
26
0,0 %
95
0,0 %
47
0,0 %
33
0,0 %
2015
2 524
0,1 %
27 267
1,3 %
373
0,0 %
104
0,0 %
249
0,0 %
6
0,0 %
92
0,0 %
92
0,0 %
15
0,0 %
5
0,0 %
32
0,0 %
2
0,0 %
42
0,0 %
274
0,0 %
9
0,0 %
2014
2 880
0,1 %
12 611
0,4 %
257
0,0 %
1
0,0 %
162
0,0 %
236
0,0 %
19
0,0 %
160
0,0 %
64
0,0 %
5
0,0 %
14
0,0 %
5
0,0 %
45
0,0 %
508
0,0 %
2013
4 097
0,3 %
18 692
1,5 %
632
0,1 %
463
0,0 %
315
0,0 %
75
0,0 %
636
0,1 %
157
0,0 %
8
0,0 %
34
0,0 %
4
0,0 %
52
0,0 %
772
0,1 %
2012
3 701
0,1 %
18 803
0,5 %
392
0,0 %
117
0,0 %
277
0,0 %
5
0,0 %
619
0,0 %
127
0,0 %
5
0,0 %
47
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
47
0,0 %
2011
3 961
0,3 %
16 407
1,1 %
344
0,0 %
4
0,0 %
59
0,0 %
288
0,0 %
32
0,0 %
232
0,0 %
214
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
16
0,0 %
1
0,0 %
163
0,0 %
2010
4 054
0,3 %
28 569
1,8 %
484
0,0 %
3
0,0 %
28
0,0 %
332
0,0 %
32
0,0 %
145
0,0 %
178
0,0 %
4
0,0 %
25
0,0 %
18
0,0 %
59
0,0 %
2009
3 901
0,1 %
22 722
0,8 %
513
0,0 %
4
0,0 %
34
0,0 %
485
0,0 %
32
0,0 %
121
0,0 %
159
0,0 %
16
0,0 %
9
0,0 %
35
0,0 %
1
0,0 %
63
0,0 %
2008
2 428
0,3 %
7 450
0,8 %
333
0,0 %
4
0,0 %
29
0,0 %
204
0,0 %
26
0,0 %
50
0,0 %
70
0,0 %
16
0,0 %
90
0,0 %
18
0,0 %
2007
1 963
0,2 %
4 633
0,4 %
197
0,0 %
2
0,0 %
10
0,0 %
238
0,0 %
21
0,0 %
62
0,0 %
89
0,0 %
21
0,0 %
1
0,0 %
22
0,0 %
1
0,0 %
10
0,0 %
2006
1 652
0,1 %
3 632
0,3 %
463
0,0 %
1
0,0 %
39
0,0 %
207
0,0 %
81
0,0 %
119
0,0 %
151
0,0 %
95
0,0 %
16
0,0 %
41
0,0 %
32
0,0 %
2005
562
0,2 %
1 109
0,5 %
342
0,1 %
1
0,0 %
12
0,0 %
64
0,0 %
18
0,0 %
30
0,0 %
15
0,0 %
2
0,0 %
32
0,0 %
2
0,0 %
2004
238
1,7 %
339
2,5 %
172
1,2 %
4
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
7
0,1 %
1
0,0 %
15
0,1 %
2003
2002