Wikiscan
fr.wiktionary.orgDateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineTimedTextModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
2023
158 373
132 377
84 %
3
0,0 %
28
0,0 %
25 654
16 %
4
0,0 %
127
0,1 %
2022
381 603
307 235
81 %
435
0,1 %
698
0,2 %
1
0,0 %
45 061
12 %
2
0,0 %
7 260
1,9 %
180
0,0 %
6
0,0 %
8
0,0 %
6
0,0 %
4
0,0 %
6
0,0 %
1 058
0,3 %
2021
445 848
437 468
98 %
37
0,0 %
290
0,1 %
1
0,0 %
656
0,1 %
3 808
0,9 %
14
0,0 %
1
0,0 %
186
0,0 %
6
0,0 %
527
0,1 %
818
0,2 %
2020
993 455
871 988
88 %
375
0,0 %
660
0,1 %
9 626
1,0 %
2
0,0 %
33 009
3,3 %
491
0,0 %
6
0,0 %
1 016
0,1 %
28
0,0 %
34
0,0 %
73 647
7,4 %
3
0,0 %
1 182
0,1 %
2019
775 222
758 542
98 %
24
0,0 %
330
0,0 %
8
0,0 %
8 577
1,1 %
1
0,0 %
7
0,0 %
5
0,0 %
495
0,1 %
15
0,0 %
855
0,1 %
2018
857 685
839 676
98 %
296
0,0 %
718
0,1 %
85
0,0 %
1
0,0 %
13 338
1,6 %
16
0,0 %
26
0,0 %
1 841
0,2 %
978
0,1 %
2017
2 088 478
2 051 083
98 %
132
0,0 %
2 069
0,1 %
13
0,0 %
1 671
0,1 %
76
0,0 %
30 652
1,5 %
803
0,0 %
48
0,0 %
49
0,0 %
34
0,0 %
172
0,0 %
16
0,0 %
930
0,0 %
2016
541 209
524 343
97 %
79
0,0 %
324
0,1 %
53
0,0 %
1
0,0 %
15 227
2,8 %
14
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
790
0,1 %
330
0,1 %
2015
1 765 765
1 721 277
97 %
374
0,0 %
410
0,0 %
24
0,0 %
393
0,0 %
2
0,0 %
25 875
1,5 %
1 899
0,1 %
30
0,0 %
1
0,0 %
14
0,0 %
354
0,0 %
2014
3 070 670
3 056 712
100 %
164
0,0 %
314
0,0 %
1
0,0 %
1 141
0,0 %
71
0,0 %
10 583
0,3 %
242
0,0 %
120
0,0 %
3
0,0 %
494
0,0 %
765
0,0 %
27
0,0 %
2013
794 198
750 177
94 %
376
0,0 %
224
0,0 %
11 746
1,5 %
1
0,0 %
25 025
3,2 %
3
0,0 %
1
0,0 %
736
0,1 %
5 895
0,7 %
2012
3 739 248
3 706 166
99 %
934
0,0 %
173
0,0 %
63
0,0 %
2 217
0,1 %
33
0,0 %
26 575
0,7 %
63
0,0 %
45
0,0 %
26
0,0 %
2 873
0,1 %
2011
1 037 470
987 183
95 %
432
0,0 %
129
0,0 %
7
0,0 %
719
0,1 %
19 388
1,9 %
37
0,0 %
82
0,0 %
5
0,0 %
28 890
2,8 %
2010
1 140 464
1 125 727
99 %
856
0,1 %
104
0,0 %
138
0,0 %
2
0,0 %
9 499
0,8 %
72
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
9
0,0 %
2009
2 386 637
2 373 107
99 %
145
0,0 %
68
0,0 %
731
0,0 %
6
0,0 %
4 983
0,2 %
79
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
6
0,0 %
630
0,0 %
2008
690 958
684 879
99 %
126
0,0 %
284
0,0 %
7
0,0 %
1 123
0,2 %
38
0,0 %
4 071
0,6 %
69
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
114
0,0 %
2007
1 080 161
1 074 628
99 %
96
0,0 %
104
0,0 %
452
0,0 %
59
0,0 %
3
0,0 %
1 848
0,2 %
16
0,0 %
2
0,0 %
23
0,0 %
2 913
0,3 %
2006
1 130 885
1 125 955
100 %
68
0,0 %
301
0,0 %
7
0,0 %
695
0,1 %
5
0,0 %
3 148
0,3 %
224
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
8
0,0 %
308
0,0 %
2005
152 751
152 151
100 %
279
0,2 %
17
0,0 %
68
0,0 %
33
0,0 %
5
0,0 %
77
0,1 %
49
0,0 %
2
0,0 %
34
0,0 %
2004
907
833
92 %
2
0,2 %
5
0,6 %
36
4,0 %
4
0,4 %
2
0,2 %
23
2,5 %
2003
30
22
73 %
8
27 %
2002
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineTimedText talkDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
2023
14
0,0 %
166
0,1 %
2022
2 156
0,6 %
17 011
4,5 %
102
0,0 %
3
0,0 %
36
0,0 %
153
0,0 %
13
0,0 %
57
0,0 %
35
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
13
0,0 %
8
0,0 %
32
0,0 %
18
0,0 %
1
0,0 %
2021
1 572
0,4 %
461
0,1 %
3
0,0 %
2020
353
0,0 %
745
0,1 %
8
0,0 %
1
0,0 %
14
0,0 %
52
0,0 %
3
0,0 %
209
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
2019
5 535
0,7 %
828
0,1 %
2018
35
0,0 %
655
0,1 %
2
0,0 %
1
0,0 %
8
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
2017
7
0,0 %
714
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
2016
5
0,0 %
26
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
2015
2
0,0 %
15 081
0,9 %
7
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
10
0,0 %
9
0,0 %
2014
28
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
2013
14
0,0 %
2012
14
0,0 %
58
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
2011
7
0,0 %
381
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
75
0,0 %
1
0,0 %
123
0,0 %
2010
15
0,0 %
4 020
0,4 %
1
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
2009
13
0,0 %
6 848
0,3 %
2
0,0 %
1
0,0 %
9
0,0 %
2
0,0 %
2008
20
0,0 %
164
0,0 %
17
0,0 %
27
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
2007
2
0,0 %
10
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
2006
117
0,0 %
34
0,0 %
8
0,0 %
2005
26
0,0 %
1
0,0 %
2004
1
0,1 %
1
0,1 %
2003
2002