Wikiscan
fr.wiktionary.orgDateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineTimedTextModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
2023
4 921
4 615
94 %
2
0,0 %
69
1,4 %
20
0,4 %
14
0,3 %
114
2,3 %
2
0,0 %
21
0,4 %
1
0,0 %
2022
33 785
31 633
94 %
54
0,2 %
601
1,8 %
62
0,2 %
8
0,0 %
94
0,3 %
439
1,3 %
2
0,0 %
100
0,3 %
5
0,0 %
211
0,6 %
2021
44 340
41 209
93 %
71
0,2 %
1 149
2,6 %
174
0,4 %
24
0,1 %
171
0,4 %
329
0,7 %
69
0,2 %
2
0,0 %
3
0,0 %
158
0,4 %
1
0,0 %
1
0,0 %
2020
45 969
42 252
92 %
46
0,1 %
1 276
2,8 %
200
0,4 %
20
0,0 %
664
1,4 %
448
1,0 %
8
0,0 %
61
0,1 %
2
0,0 %
1
0,0 %
164
0,4 %
2
0,0 %
2
0,0 %
2019
46 398
39 373
85 %
40
0,1 %
3 867
8,3 %
1
0,0 %
203
0,4 %
23
0,0 %
153
0,3 %
456
1,0 %
1
0,0 %
12
0,0 %
812
1,8 %
3
0,0 %
3
0,0 %
572
1,2 %
1
0,0 %
5
0,0 %
2018
34 807
31 329
90 %
25
0,1 %
1 810
5,2 %
4
0,0 %
82
0,2 %
22
0,1 %
138
0,4 %
453
1,3 %
37
0,1 %
25
0,1 %
77
0,2 %
4
0,0 %
2
0,0 %
166
0,5 %
2
0,0 %
2017
36 694
31 862
87 %
51
0,1 %
2 691
7,3 %
1
0,0 %
1
0,0 %
277
0,8 %
21
0,1 %
127
0,3 %
394
1,1 %
55
0,1 %
34
0,1 %
96
0,3 %
6
0,0 %
1
0,0 %
120
0,3 %
134
0,4 %
1
0,0 %
2016
36 003
30 596
85 %
16
0,0 %
3 258
9,0 %
94
0,3 %
20
0,1 %
135
0,4 %
380
1,1 %
8
0,0 %
24
0,1 %
107
0,3 %
23
0,1 %
36
0,1 %
31
0,1 %
182
0,5 %
1
0,0 %
2015
40 566
35 324
87 %
265
0,7 %
2 317
5,7 %
8
0,0 %
53
0,1 %
24
0,1 %
130
0,3 %
683
1,7 %
6
0,0 %
5
0,0 %
40
0,1 %
169
0,4 %
56
0,1 %
68
0,2 %
80
0,2 %
2014
42 032
35 927
85 %
64
0,2 %
2 833
6,7 %
106
0,3 %
37
0,1 %
73
0,2 %
880
2,1 %
4
0,0 %
1
0,0 %
94
0,2 %
9
0,0 %
68
0,2 %
620
1,5 %
2013
30 668
21 538
70 %
21
0,1 %
4 820
16 %
115
0,4 %
76
0,2 %
110
0,4 %
735
2,4 %
8
0,0 %
2
0,0 %
41
0,1 %
4
0,0 %
2
0,0 %
155
0,5 %
134
0,4 %
2012
29 340
21 901
75 %
48
0,2 %
4 888
17 %
165
0,6 %
26
0,1 %
63
0,2 %
553
1,9 %
1
0,0 %
4
0,0 %
29
0,1 %
7
0,0 %
115
0,4 %
2011
24 977
19 027
76 %
41
0,2 %
3 350
13 %
115
0,5 %
27
0,1 %
62
0,2 %
740
3,0 %
3
0,0 %
10
0,0 %
33
0,1 %
3
0,0 %
131
0,5 %
2010
28 438
22 902
81 %
85
0,3 %
2 627
9,2 %
187
0,7 %
43
0,2 %
135
0,5 %
990
3,5 %
1
0,0 %
5
0,0 %
26
0,1 %
147
0,5 %
2009
28 092
22 597
80 %
107
0,4 %
2 426
8,6 %
454
1,6 %
56
0,2 %
116
0,4 %
1 107
3,9 %
1
0,0 %
7
0,0 %
35
0,1 %
1
0,0 %
142
0,5 %
2008
30 499
25 294
83 %
63
0,2 %
1 856
6,1 %
7
0,0 %
449
1,5 %
82
0,3 %
130
0,4 %
1 500
4,9 %
12
0,0 %
15
0,0 %
43
0,1 %
2
0,0 %
144
0,5 %
2007
22 144
16 874
76 %
69
0,3 %
916
4,1 %
30
0,1 %
697
3,1 %
56
0,3 %
196
0,9 %
2 237
10 %
6
0,0 %
10
0,0 %
36
0,2 %
4
0,0 %
14
0,1 %
102
0,5 %
2006
18 713
14 188
76 %
108
0,6 %
761
4,1 %
631
3,4 %
89
0,5 %
191
1,0 %
1 934
10 %
23
0,1 %
16
0,1 %
5
0,0 %
86
0,5 %
2005
7 665
5 893
77 %
53
0,7 %
711
9,3 %
143
1,9 %
60
0,8 %
68
0,9 %
500
6,5 %
9
0,1 %
2
0,0 %
28
0,4 %
2004
3 952
3 110
79 %
24
0,6 %
360
9,1 %
2
0,1 %
78
2,0 %
19
0,5 %
36
0,9 %
108
2,7 %
31
0,8 %
58
1,5 %
2003
63
44
70 %
1
1,6 %
18
29 %
2002
14
11
79 %
3
21 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineTimedText talkDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
2023
44
0,9 %
9
0,2 %
3
0,1 %
3
0,1 %
4
0,1 %
2022
322
1,0 %
192
0,6 %
3
0,0 %
15
0,0 %
2
0,0 %
10
0,0 %
10
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
2021
463
1,0 %
472
1,1 %
7
0,0 %
16
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
3
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
2020
426
0,9 %
365
0,8 %
2
0,0 %
14
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
5
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
2019
465
1,0 %
279
0,6 %
23
0,0 %
19
0,0 %
12
0,0 %
5
0,0 %
8
0,0 %
11
0,0 %
50
0,1 %
1
0,0 %
2018
362
1,0 %
197
0,6 %
29
0,1 %
20
0,1 %
5
0,0 %
9
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
2017
458
1,2 %
322
0,9 %
9
0,0 %
17
0,0 %
4
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
2016
551
1,5 %
485
1,3 %
7
0,0 %
17
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
10
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
9
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
2015
569
1,4 %
696
1,7 %
11
0,0 %
18
0,0 %
19
0,0 %
1
0,0 %
9
0,0 %
7
0,0 %
8
0,0 %
2014
661
1,6 %
592
1,4 %
12
0,0 %
1
0,0 %
9
0,0 %
16
0,0 %
14
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
2013
1 200
3,9 %
1 566
5,1 %
47
0,2 %
14
0,0 %
5
0,0 %
5
0,0 %
22
0,1 %
33
0,1 %
3
0,0 %
1
0,0 %
10
0,0 %
1
0,0 %
2012
966
3,3 %
471
1,6 %
30
0,1 %
1
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
46
0,2 %
9
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
8
0,0 %
2011
1 008
4,0 %
348
1,4 %
26
0,1 %
2
0,0 %
12
0,0 %
5
0,0 %
17
0,1 %
11
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
2010
703
2,5 %
491
1,7 %
33
0,1 %
1
0,0 %
12
0,0 %
5
0,0 %
14
0,0 %
19
0,1 %
1
0,0 %
9
0,0 %
2009
678
2,4 %
270
1,0 %
30
0,1 %
3
0,0 %
14
0,0 %
3
0,0 %
19
0,1 %
10
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
8
0,0 %
2008
658
2,2 %
170
0,6 %
15
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
18
0,1 %
14
0,0 %
7
0,0 %
1
0,0 %
9
0,0 %
2007
612
2,8 %
152
0,7 %
28
0,1 %
2
0,0 %
1
0,0 %
31
0,1 %
8
0,0 %
24
0,1 %
29
0,1 %
3
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
2006
324
1,7 %
103
0,6 %
27
0,1 %
1
0,0 %
3
0,0 %
17
0,1 %
8
0,0 %
18
0,1 %
59
0,3 %
19
0,1 %
4
0,0 %
7
0,0 %
27
0,1 %
2005
104
1,4 %
36
0,5 %
39
0,5 %
1
0,0 %
7
0,1 %
7
0,1 %
1
0,0 %
1
0,0 %
2004
69
1,7 %
17
0,4 %
28
0,7 %
2
0,1 %
1
0,0 %
1
0,0 %
3
0,1 %
1
0,0 %
4
0,1 %
2003
2002