Wikiscan
fr.wiktionary.orgDateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineTimedTextModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
2023
53 816
49 890
93 %
346
0,6 %
580
1,1 %
5
0,0 %
959
1,8 %
25
0,0 %
772
1,4 %
154
0,3 %
21
0,0 %
51
0,1 %
4
0,0 %
28
0,1 %
124
0,2 %
3
0,0 %
40
0,1 %
2022
738 738
687 868
93 %
2 796
0,4 %
6 401
0,9 %
1
0,0 %
258
0,0 %
6 944
0,9 %
240
0,0 %
19 201
2,6 %
2 439
0,3 %
159
0,0 %
845
0,1 %
84
0,0 %
408
0,1 %
3 990
0,5 %
76
0,0 %
297
0,0 %
228
0,0 %
2021
533 595
488 529
92 %
3 536
0,7 %
7 274
1,4 %
249
0,0 %
9 302
1,7 %
256
0,0 %
7 443
1,4 %
2 864
0,5 %
416
0,1 %
848
0,2 %
183
0,0 %
259
0,0 %
2 071
0,4 %
148
0,0 %
556
0,1 %
54
0,0 %
2020
699 491
623 489
89 %
6 683
1,0 %
11 995
1,7 %
1 064
0,2 %
6 105
0,9 %
613
0,1 %
19 735
2,8 %
2 836
0,4 %
1
0,0 %
209
0,0 %
4 186
0,6 %
1 095
0,2 %
109
0,0 %
61
0,0 %
7 614
1,1 %
20
0,0 %
1 415
0,2 %
433
0,1 %
2019
587 857
523 598
89 %
5 471
0,9 %
15 527
2,6 %
196
0,0 %
7 509
1,3 %
168
0,0 %
11 315
1,9 %
2 385
0,4 %
1
0,0 %
175
0,0 %
1 739
0,3 %
197
0,0 %
429
0,1 %
45
0,0 %
5 543
0,9 %
826
0,1 %
472
0,1 %
2018
523 240
460 347
88 %
5 933
1,1 %
17 348
3,3 %
3
0,0 %
169
0,0 %
6 549
1,3 %
143
0,0 %
8 529
1,6 %
1 965
0,4 %
1
0,0 %
207
0,0 %
1 433
0,3 %
222
0,0 %
940
0,2 %
125
0,0 %
2 930
0,6 %
681
0,1 %
989
0,2 %
2017
411 335
353 809
86 %
4 866
1,2 %
20 473
5,0 %
2
0,0 %
176
0,0 %
3 364
0,8 %
133
0,0 %
8 103
2,0 %
882
0,2 %
88
0,0 %
1 568
0,4 %
142
0,0 %
520
0,1 %
34
0,0 %
2 173
0,5 %
515
0,1 %
1 042
0,3 %
2016
351 840
292 062
83 %
4 052
1,2 %
20 582
5,8 %
2
0,0 %
123
0,0 %
2 988
0,8 %
107
0,0 %
8 268
2,3 %
1 304
0,4 %
76
0,0 %
1 091
0,3 %
323
0,1 %
66
0,0 %
5 347
1,5 %
197
0,1 %
425
0,1 %
2015
345 123
271 883
79 %
4 612
1,3 %
19 551
5,7 %
3
0,0 %
337
0,1 %
5 355
1,6 %
200
0,1 %
14 753
4,3 %
2 249
0,7 %
23
0,0 %
358
0,1 %
155
0,0 %
119
0,0 %
10 231
3,0 %
634
0,2 %
2014
361 590
300 979
83 %
4 536
1,3 %
18 357
5,1 %
4
0,0 %
597
0,2 %
5 395
1,5 %
246
0,1 %
9 935
2,7 %
1 560
0,4 %
12
0,0 %
792
0,2 %
6
0,0 %
106
0,0 %
2 279
0,6 %
1 138
0,3 %
2013
397 408
312 821
79 %
6 907
1,7 %
21 598
5,4 %
1 021
0,3 %
7 367
1,9 %
395
0,1 %
13 255
3,3 %
2 341
0,6 %
41
0,0 %
984
0,2 %
4
0,0 %
885
0,2 %
5 650
1,4 %
1 114
0,3 %
2012
384 146
286 758
75 %
6 545
1,7 %
24 042
6,3 %
890
0,2 %
12 442
3,2 %
479
0,1 %
15 925
4,1 %
2 486
0,6 %
72
0,0 %
978
0,3 %
3
0,0 %
997
0,3 %
10 001
2,6 %
2011
426 914
348 523
82 %
4 416
1,0 %
22 212
5,2 %
1
0,0 %
967
0,2 %
10 092
2,4 %
438
0,1 %
11 227
2,6 %
2 213
0,5 %
55
0,0 %
1 233
0,3 %
6
0,0 %
107
0,0 %
5 723
1,3 %
2010
426 672
342 535
80 %
3 621
0,8 %
22 564
5,3 %
776
0,2 %
9 493
2,2 %
318
0,1 %
11 774
2,8 %
2 699
0,6 %
13
0,0 %
482
0,1 %
9
0,0 %
38
0,0 %
3 735
0,9 %
2009
344 928
260 896
76 %
6 024
1,7 %
25 927
7,5 %
1
0,0 %
405
0,1 %
12 794
3,7 %
483
0,1 %
12 040
3,5 %
3 607
1,0 %
79
0,0 %
333
0,1 %
45
0,0 %
19
0,0 %
2 068
0,6 %
2008
236 112
183 978
78 %
5 061
2,1 %
12 004
5,1 %
1
0,0 %
256
0,1 %
9 850
4,2 %
563
0,2 %
6 726
2,8 %
3 377
1,4 %
66
0,0 %
118
0,0 %
107
0,0 %
8
0,0 %
4 367
1,8 %
2007
175 196
134 539
77 %
1 921
1,1 %
5 824
3,3 %
3
0,0 %
335
0,2 %
9 320
5,3 %
438
0,3 %
9 173
5,2 %
3 531
2,0 %
40
0,0 %
52
0,0 %
72
0,0 %
21
0,0 %
3 459
2,0 %
2006
211 483
180 650
85 %
4 439
2,1 %
5 969
2,8 %
334
0,2 %
5 512
2,6 %
530
0,3 %
3 201
1,5 %
2 651
1,3 %
200
0,1 %
98
0,0 %
350
0,2 %
1 755
0,8 %
2005
85 438
74 038
87 %
1 774
2,1 %
2 501
2,9 %
2
0,0 %
149
0,2 %
1 740
2,0 %
487
0,6 %
694
0,8 %
1 687
2,0 %
26
0,0 %
97
0,1 %
252
0,3 %
2004
8 907
6 100
68 %
318
3,6 %
734
8,2 %
39
0,4 %
367
4,1 %
81
0,9 %
170
1,9 %
358
4,0 %
17
0,2 %
62
0,7 %
2003
219
134
61 %
6
2,7 %
8
3,7 %
71
32 %
2002
65
28
43 %
37
57 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineTimedText talkDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
2023
289
0,5 %
464
0,9 %
11
0,0 %
7
0,0 %
18
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
14
0,0 %
2022
1 716
0,2 %
4 142
0,6 %
154
0,0 %
1
0,0 %
78
0,0 %
107
0,0 %
6
0,0 %
21
0,0 %
28
0,0 %
16
0,0 %
1
0,0 %
60
0,0 %
13
0,0 %
160
0,0 %
2021
1 853
0,3 %
7 007
1,3 %
170
0,0 %
75
0,0 %
182
0,0 %
6
0,0 %
15
0,0 %
57
0,0 %
4
0,0 %
14
0,0 %
92
0,0 %
15
0,0 %
117
0,0 %
2020
2 807
0,4 %
7 977
1,1 %
211
0,0 %
146
0,0 %
136
0,0 %
12
0,0 %
30
0,0 %
34
0,0 %
19
0,0 %
31
0,0 %
112
0,0 %
4
0,0 %
16
0,0 %
293
0,0 %
2019
2 477
0,4 %
8 906
1,5 %
332
0,1 %
63
0,0 %
142
0,0 %
8
0,0 %
62
0,0 %
34
0,0 %
22
0,0 %
20
0,0 %
49
0,0 %
2
0,0 %
31
0,0 %
113
0,0 %
2018
2 951
0,6 %
10 633
2,0 %
355
0,1 %
1
0,0 %
55
0,0 %
183
0,0 %
32
0,0 %
67
0,0 %
68
0,0 %
18
0,0 %
70
0,0 %
172
0,0 %
11
0,0 %
22
0,0 %
8
0,0 %
80
0,0 %
2017
2 177
0,5 %
10 317
2,5 %
302
0,1 %
64
0,0 %
140
0,0 %
9
0,0 %
26
0,0 %
31
0,0 %
12
0,0 %
67
0,0 %
214
0,1 %
2
0,0 %
2
0,0 %
82
0,0 %
2016
2 170
0,6 %
11 999
3,4 %
211
0,1 %
1
0,0 %
31
0,0 %
96
0,0 %
6
0,0 %
34
0,0 %
62
0,0 %
26
0,0 %
24
0,0 %
86
0,0 %
44
0,0 %
31
0,0 %
2015
1 953
0,6 %
11 490
3,3 %
355
0,1 %
85
0,0 %
228
0,1 %
5
0,0 %
83
0,0 %
75
0,0 %
15
0,0 %
5
0,0 %
32
0,0 %
2
0,0 %
34
0,0 %
274
0,1 %
2014
2 219
0,6 %
11 991
3,3 %
242
0,1 %
1
0,0 %
159
0,0 %
227
0,1 %
19
0,0 %
144
0,0 %
50
0,0 %
4
0,0 %
14
0,0 %
3
0,0 %
40
0,0 %
507
0,1 %
2013
2 897
0,7 %
17 112
4,3 %
585
0,1 %
449
0,1 %
310
0,1 %
70
0,0 %
614
0,2 %
124
0,0 %
5
0,0 %
33
0,0 %
4
0,0 %
42
0,0 %
771
0,2 %
2012
2 721
0,7 %
18 274
4,8 %
361
0,1 %
112
0,0 %
273
0,1 %
2
0,0 %
573
0,1 %
117
0,0 %
3
0,0 %
45
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
39
0,0 %
2011
2 946
0,7 %
15 678
3,7 %
314
0,1 %
2
0,0 %
54
0,0 %
274
0,1 %
27
0,0 %
215
0,1 %
128
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
37
0,0 %
2010
3 336
0,8 %
24 058
5,6 %
450
0,1 %
2
0,0 %
28
0,0 %
319
0,1 %
27
0,0 %
131
0,0 %
153
0,0 %
3
0,0 %
25
0,0 %
17
0,0 %
50
0,0 %
2009
3 210
0,9 %
15 604
4,5 %
481
0,1 %
1
0,0 %
33
0,0 %
462
0,1 %
29
0,0 %
102
0,0 %
147
0,0 %
13
0,0 %
9
0,0 %
32
0,0 %
1
0,0 %
55
0,0 %
2008
1 750
0,7 %
7 116
3,0 %
301
0,1 %
2
0,0 %
28
0,0 %
171
0,1 %
24
0,0 %
30
0,0 %
51
0,0 %
7
0,0 %
88
0,0 %
9
0,0 %
2007
1 349
0,8 %
4 471
2,6 %
168
0,1 %
9
0,0 %
205
0,1 %
13
0,0 %
38
0,0 %
58
0,0 %
18
0,0 %
22
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
2006
1 211
0,6 %
3 495
1,7 %
428
0,2 %
36
0,0 %
190
0,1 %
73
0,0 %
101
0,0 %
92
0,0 %
76
0,0 %
12
0,0 %
34
0,0 %
5
0,0 %
2005
458
0,5 %
1 047
1,2 %
303
0,4 %
1
0,0 %
11
0,0 %
64
0,1 %
18
0,0 %
23
0,0 %
8
0,0 %
1
0,0 %
31
0,0 %
1
0,0 %
2004
168
1,9 %
321
3,6 %
144
1,6 %
2
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
11
0,1 %
2003
2002