Wikiscan
fr.wiktionary.orgDateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineTimedTextModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
2024
124 159
114 954
93 %
948
0,8 %
1 529
1,2 %
52
0,0 %
1 568
1,3 %
11
0,0 %
2 717
2,2 %
290
0,2 %
1
0,0 %
12
0,0 %
180
0,1 %
231
0,2 %
297
0,2 %
333
0,3 %
115
0,1 %
78
0,1 %
2023
912 844
861 311
94 %
4 371
0,5 %
7 212
0,8 %
286
0,0 %
11 183
1,2 %
123
0,0 %
13 712
1,5 %
2 418
0,3 %
6
0,0 %
214
0,0 %
970
0,1 %
485
0,1 %
339
0,0 %
3 151
0,3 %
36
0,0 %
408
0,0 %
140
0,0 %
2022
738 306
687 499
93 %
2 789
0,4 %
6 404
0,9 %
1
0,0 %
256
0,0 %
6 938
0,9 %
240
0,0 %
19 162
2,6 %
2 440
0,3 %
1
0,0 %
159
0,0 %
845
0,1 %
84
0,0 %
408
0,1 %
3 984
0,5 %
71
0,0 %
298
0,0 %
228
0,0 %
2021
533 271
488 268
92 %
3 511
0,7 %
7 275
1,4 %
249
0,0 %
9 284
1,7 %
256
0,0 %
7 429
1,4 %
2 868
0,5 %
8
0,0 %
416
0,1 %
848
0,2 %
183
0,0 %
259
0,0 %
2 069
0,4 %
138
0,0 %
560
0,1 %
54
0,0 %
2020
699 245
623 427
89 %
6 576
0,9 %
11 997
1,7 %
1 064
0,2 %
6 106
0,9 %
613
0,1 %
19 645
2,8 %
2 842
0,4 %
5
0,0 %
209
0,0 %
4 186
0,6 %
1 095
0,2 %
109
0,0 %
61
0,0 %
7 613
1,1 %
20
0,0 %
1 417
0,2 %
433
0,1 %
2019
587 527
523 447
89 %
5 372
0,9 %
15 537
2,6 %
196
0,0 %
7 499
1,3 %
168
0,0 %
11 222
1,9 %
2 389
0,4 %
9
0,0 %
175
0,0 %
1 739
0,3 %
197
0,0 %
429
0,1 %
45
0,0 %
5 543
0,9 %
829
0,1 %
472
0,1 %
2018
522 872
459 999
88 %
5 933
1,1 %
17 367
3,3 %
3
0,0 %
169
0,0 %
6 541
1,3 %
143
0,0 %
8 502
1,6 %
1 968
0,4 %
2
0,0 %
207
0,0 %
1 433
0,3 %
222
0,0 %
940
0,2 %
125
0,0 %
2 930
0,6 %
682
0,1 %
989
0,2 %
2017
411 044
353 455
86 %
4 865
1,2 %
20 538
5,0 %
2
0,0 %
176
0,0 %
3 377
0,8 %
133
0,0 %
8 098
2,0 %
883
0,2 %
1
0,0 %
88
0,0 %
1 568
0,4 %
142
0,0 %
520
0,1 %
34
0,0 %
2 173
0,5 %
515
0,1 %
1 042
0,3 %
2016
351 503
291 753
83 %
4 052
1,2 %
20 582
5,9 %
2
0,0 %
123
0,0 %
2 958
0,8 %
107
0,0 %
8 266
2,4 %
1 310
0,4 %
2
0,0 %
76
0,0 %
1 091
0,3 %
323
0,1 %
66
0,0 %
5 346
1,5 %
197
0,1 %
425
0,1 %
2015
344 915
271 842
79 %
4 492
1,3 %
19 557
5,7 %
3
0,0 %
337
0,1 %
5 326
1,5 %
198
0,1 %
14 741
4,3 %
2 254
0,7 %
23
0,0 %
358
0,1 %
155
0,0 %
119
0,0 %
10 231
3,0 %
634
0,2 %
2014
361 438
300 877
83 %
4 536
1,3 %
18 358
5,1 %
4
0,0 %
597
0,2 %
5 362
1,5 %
246
0,1 %
9 922
2,7 %
1 575
0,4 %
1
0,0 %
12
0,0 %
792
0,2 %
6
0,0 %
106
0,0 %
2 279
0,6 %
1 138
0,3 %
2013
397 307
312 804
79 %
6 900
1,7 %
21 600
5,4 %
1 021
0,3 %
7 316
1,8 %
395
0,1 %
13 218
3,3 %
2 359
0,6 %
1
0,0 %
41
0,0 %
984
0,2 %
4
0,0 %
885
0,2 %
5 649
1,4 %
1 114
0,3 %
2012
383 922
286 611
75 %
6 520
1,7 %
24 064
6,3 %
890
0,2 %
12 377
3,2 %
479
0,1 %
15 900
4,1 %
2 513
0,7 %
72
0,0 %
978
0,3 %
3
0,0 %
997
0,3 %
9 999
2,6 %
2011
427 035
348 513
82 %
4 371
1,0 %
22 218
5,2 %
1
0,0 %
967
0,2 %
10 053
2,4 %
438
0,1 %
11 212
2,6 %
2 450
0,6 %
55
0,0 %
1 233
0,3 %
6
0,0 %
107
0,0 %
5 723
1,3 %
2010
420 868
342 498
81 %
3 585
0,9 %
22 590
5,4 %
776
0,2 %
9 362
2,2 %
318
0,1 %
11 767
2,8 %
2 763
0,7 %
1
0,0 %
13
0,0 %
482
0,1 %
9
0,0 %
38
0,0 %
3 728
0,9 %
2009
343 703
260 010
76 %
5 863
1,7 %
25 946
7,5 %
1
0,0 %
405
0,1 %
12 640
3,7 %
483
0,1 %
11 999
3,5 %
3 607
1,0 %
3
0,0 %
79
0,0 %
333
0,1 %
45
0,0 %
19
0,0 %
2 068
0,6 %
2008
235 986
183 973
78 %
5 060
2,1 %
12 031
5,1 %
1
0,0 %
256
0,1 %
9 738
4,1 %
563
0,2 %
6 691
2,8 %
3 377
1,4 %
66
0,0 %
118
0,1 %
107
0,0 %
8
0,0 %
4 367
1,9 %
2007
174 923
134 534
77 %
1 918
1,1 %
5 869
3,4 %
3
0,0 %
335
0,2 %
9 046
5,2 %
438
0,3 %
9 130
5,2 %
3 531
2,0 %
9
0,0 %
40
0,0 %
52
0,0 %
72
0,0 %
21
0,0 %
3 459
2,0 %
2006
145 928
115 936
79 %
4 417
3,0 %
5 988
4,1 %
334
0,2 %
5 353
3,7 %
518
0,4 %
2 530
1,7 %
2 650
1,8 %
10
0,0 %
200
0,1 %
98
0,1 %
350
0,2 %
1 755
1,2 %
2005
85 350
74 037
87 %
1 774
2,1 %
2 503
2,9 %
2
0,0 %
149
0,2 %
1 649
1,9 %
487
0,6 %
694
0,8 %
1 687
2,0 %
2
0,0 %
26
0,0 %
97
0,1 %
252
0,3 %
2004
8 907
6 100
68 %
318
3,6 %
734
8,2 %
39
0,4 %
367
4,1 %
81
0,9 %
170
1,9 %
358
4,0 %
17
0,2 %
62
0,7 %
2003
219
134
61 %
6
2,7 %
8
3,7 %
71
32 %
2002
65
28
43 %
37
57 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineTimedText talkDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
2024
222
0,2 %
556
0,4 %
14
0,0 %
13
0,0 %
14
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
11
0,0 %
2023
2 134
0,2 %
3 743
0,4 %
112
0,0 %
96
0,0 %
137
0,0 %
6
0,0 %
27
0,0 %
18
0,0 %
27
0,0 %
5
0,0 %
62
0,0 %
5
0,0 %
107
0,0 %
2022
1 714
0,2 %
4 140
0,6 %
154
0,0 %
1
0,0 %
78
0,0 %
107
0,0 %
6
0,0 %
21
0,0 %
28
0,0 %
16
0,0 %
1
0,0 %
60
0,0 %
13
0,0 %
160
0,0 %
2021
1 850
0,3 %
6 999
1,3 %
170
0,0 %
75
0,0 %
182
0,0 %
6
0,0 %
15
0,0 %
57
0,0 %
4
0,0 %
14
0,0 %
92
0,0 %
15
0,0 %
117
0,0 %
2020
2 807
0,4 %
7 977
1,1 %
211
0,0 %
146
0,0 %
135
0,0 %
12
0,0 %
30
0,0 %
34
0,0 %
19
0,0 %
31
0,0 %
112
0,0 %
4
0,0 %
16
0,0 %
293
0,0 %
2019
2 476
0,4 %
8 906
1,5 %
332
0,1 %
63
0,0 %
141
0,0 %
8
0,0 %
62
0,0 %
34
0,0 %
22
0,0 %
20
0,0 %
49
0,0 %
2
0,0 %
31
0,0 %
113
0,0 %
2018
2 942
0,6 %
10 633
2,0 %
355
0,1 %
1
0,0 %
55
0,0 %
183
0,0 %
32
0,0 %
67
0,0 %
68
0,0 %
18
0,0 %
70
0,0 %
172
0,0 %
11
0,0 %
22
0,0 %
8
0,0 %
80
0,0 %
2017
2 169
0,5 %
10 317
2,5 %
302
0,1 %
64
0,0 %
138
0,0 %
9
0,0 %
26
0,0 %
31
0,0 %
12
0,0 %
66
0,0 %
214
0,1 %
2
0,0 %
2
0,0 %
82
0,0 %
2016
2 168
0,6 %
11 999
3,4 %
210
0,1 %
1
0,0 %
31
0,0 %
96
0,0 %
6
0,0 %
34
0,0 %
62
0,0 %
26
0,0 %
24
0,0 %
86
0,0 %
44
0,0 %
31
0,0 %
2015
1 938
0,6 %
11 490
3,3 %
355
0,1 %
85
0,0 %
228
0,1 %
5
0,0 %
83
0,0 %
75
0,0 %
15
0,0 %
5
0,0 %
32
0,0 %
2
0,0 %
34
0,0 %
274
0,1 %
2014
2 201
0,6 %
11 990
3,3 %
242
0,1 %
1
0,0 %
159
0,0 %
227
0,1 %
19
0,0 %
144
0,0 %
50
0,0 %
4
0,0 %
14
0,0 %
1
0,0 %
40
0,0 %
507
0,1 %
2013
2 893
0,7 %
17 112
4,3 %
585
0,1 %
449
0,1 %
309
0,1 %
70
0,0 %
613
0,2 %
124
0,0 %
5
0,0 %
33
0,0 %
1
0,0 %
42
0,0 %
771
0,2 %
2012
2 713
0,7 %
18 273
4,8 %
361
0,1 %
112
0,0 %
273
0,1 %
2
0,0 %
573
0,1 %
117
0,0 %
3
0,0 %
45
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
39
0,0 %
2011
2 934
0,7 %
15 678
3,7 %
314
0,1 %
1
0,0 %
54
0,0 %
274
0,1 %
27
0,0 %
215
0,1 %
128
0,0 %
3
0,0 %
2
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
37
0,0 %
2010
3 331
0,8 %
18 386
4,4 %
450
0,1 %
2
0,0 %
28
0,0 %
319
0,1 %
27
0,0 %
131
0,0 %
153
0,0 %
3
0,0 %
25
0,0 %
17
0,0 %
50
0,0 %
2009
3 209
0,9 %
15 601
4,5 %
481
0,1 %
33
0,0 %
462
0,1 %
29
0,0 %
102
0,0 %
147
0,0 %
13
0,0 %
9
0,0 %
32
0,0 %
1
0,0 %
55
0,0 %
2008
1 750
0,7 %
7 116
3,0 %
301
0,1 %
2
0,0 %
28
0,0 %
171
0,1 %
24
0,0 %
30
0,0 %
51
0,0 %
7
0,0 %
88
0,0 %
9
0,0 %
2007
1 347
0,8 %
4 471
2,6 %
168
0,1 %
9
0,0 %
205
0,1 %
13
0,0 %
38
0,0 %
58
0,0 %
18
0,0 %
22
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
2006
1 209
0,8 %
3 492
2,4 %
428
0,3 %
36
0,0 %
190
0,1 %
73
0,1 %
101
0,1 %
92
0,1 %
76
0,1 %
12
0,0 %
34
0,0 %
5
0,0 %
2005
458
0,5 %
1 047
1,2 %
303
0,4 %
1
0,0 %
11
0,0 %
64
0,1 %
18
0,0 %
23
0,0 %
8
0,0 %
1
0,0 %
31
0,0 %
1
0,0 %
2004
168
1,9 %
321
3,6 %
144
1,6 %
2
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
11
0,1 %
2003
2002