Wikiscan
fr.wiktionary.orgDateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineTimedTextModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
2024
190 268
179 844
95 %
960
0,5 %
1 724
0,9 %
52
0,0 %
1 640
0,9 %
18
0,0 %
3 045
1,6 %
367
0,2 %
1
0,0 %
12
0,0 %
186
0,1 %
231
0,1 %
300
0,2 %
368
0,2 %
21
0,0 %
115
0,1 %
237
0,1 %
2023
2 155 098
1 882 713
87 %
4 740
0,2 %
8 730
0,4 %
289
0,0 %
222 895
10 %
171
0,0 %
16 894
0,8 %
2 921
0,1 %
10
0,0 %
227
0,0 %
1 032
0,0 %
534
0,0 %
400
0,0 %
3 273
0,2 %
36
0,0 %
414
0,0 %
1 170
0,1 %
2022
1 153 581
1 026 285
89 %
3 278
0,3 %
7 703
0,7 %
1
0,0 %
257
0,0 %
52 055
4,5 %
250
0,0 %
26 496
2,3 %
3 060
0,3 %
1
0,0 %
167
0,0 %
953
0,1 %
90
0,0 %
413
0,0 %
4 197
0,4 %
71
0,0 %
304
0,0 %
1 286
0,1 %
2021
1 022 868
966 880
95 %
3 620
0,4 %
8 714
0,9 %
250
0,0 %
10 112
1,0 %
280
0,0 %
10 890
1,1 %
3 213
0,3 %
8
0,0 %
417
0,0 %
1 103
0,1 %
191
0,0 %
262
0,0 %
2 753
0,3 %
138
0,0 %
561
0,1 %
873
0,1 %
2020
1 738 459
1 537 596
88 %
6 997
0,4 %
13 933
0,8 %
1 064
0,1 %
15 858
0,9 %
635
0,0 %
53 245
3,1 %
3 796
0,2 %
6
0,0 %
223
0,0 %
5 263
0,3 %
1 125
0,1 %
144
0,0 %
61
0,0 %
81 418
4,7 %
20
0,0 %
1 422
0,1 %
1 617
0,1 %
2019
1 407 993
1 320 246
94 %
5 434
0,4 %
19 734
1,4 %
196
0,0 %
7 710
0,5 %
191
0,0 %
19 921
1,4 %
2 846
0,2 %
10
0,0 %
188
0,0 %
2 558
0,2 %
205
0,0 %
927
0,1 %
45
0,0 %
6 130
0,4 %
830
0,1 %
1 332
0,1 %
2018
1 415 272
1 330 954
94 %
6 254
0,4 %
19 895
1,4 %
3
0,0 %
173
0,0 %
6 708
0,5 %
166
0,0 %
21 942
1,6 %
2 438
0,2 %
40
0,0 %
232
0,0 %
1 510
0,1 %
252
0,0 %
2 783
0,2 %
125
0,0 %
3 096
0,2 %
684
0,0 %
1 967
0,1 %
2017
2 536 091
2 436 346
96 %
5 049
0,2 %
25 298
1,0 %
2
0,0 %
190
0,0 %
5 320
0,2 %
230
0,0 %
38 819
1,5 %
2 081
0,1 %
56
0,0 %
170
0,0 %
1 713
0,1 %
182
0,0 %
693
0,0 %
34
0,0 %
2 309
0,1 %
649
0,0 %
1 973
0,1 %
2016
928 683
846 677
91 %
4 147
0,4 %
24 164
2,6 %
2
0,0 %
123
0,0 %
3 114
0,3 %
128
0,0 %
23 604
2,5 %
1 705
0,2 %
10
0,0 %
101
0,0 %
1 204
0,1 %
347
0,0 %
106
0,0 %
6 167
0,7 %
379
0,0 %
756
0,1 %
2015
2 150 643
2 028 232
94 %
5 072
0,2 %
22 284
1,0 %
3
0,0 %
369
0,0 %
5 771
0,3 %
224
0,0 %
40 423
1,9 %
4 836
0,2 %
7
0,0 %
28
0,0 %
428
0,0 %
325
0,0 %
189
0,0 %
10 653
0,5 %
714
0,0 %
2014
3 473 974
3 393 375
98 %
4 764
0,1 %
21 505
0,6 %
4
0,0 %
598
0,0 %
6 605
0,2 %
354
0,0 %
20 566
0,6 %
2 698
0,1 %
7
0,0 %
13
0,0 %
1 006
0,0 %
9
0,0 %
609
0,0 %
3 112
0,1 %
1 785
0,1 %
2013
1 222 041
1 084 491
89 %
7 297
0,6 %
26 644
2,2 %
1 021
0,1 %
19 168
1,6 %
472
0,0 %
38 261
3,1 %
3 101
0,3 %
10
0,0 %
43
0,0 %
1 026
0,1 %
8
0,0 %
1 623
0,1 %
11 699
1,0 %
1 248
0,1 %
2012
4 152 480
4 014 687
97 %
7 510
0,2 %
29 153
0,7 %
953
0,0 %
14 740
0,4 %
538
0,0 %
42 485
1,0 %
3 130
0,1 %
2
0,0 %
76
0,0 %
1 052
0,0 %
3
0,0 %
1 030
0,0 %
12 987
0,3 %
2011
1 489 388
1 354 700
91 %
4 848
0,3 %
25 701
1,7 %
1
0,0 %
974
0,1 %
10 882
0,7 %
465
0,0 %
30 596
2,1 %
3 233
0,2 %
3
0,0 %
65
0,0 %
1 348
0,1 %
6
0,0 %
115
0,0 %
34 741
2,3 %
2010
1 595 451
1 491 136
93 %
4 536
0,3 %
25 325
1,6 %
776
0,0 %
9 711
0,6 %
363
0,0 %
21 361
1,3 %
3 825
0,2 %
5
0,0 %
18
0,0 %
514
0,0 %
11
0,0 %
42
0,0 %
3 884
0,2 %
2009
2 759 338
2 656 545
96 %
6 268
0,2 %
28 444
1,0 %
1
0,0 %
405
0,0 %
13 809
0,5 %
545
0,0 %
17 033
0,6 %
4 793
0,2 %
5
0,0 %
87
0,0 %
371
0,0 %
49
0,0 %
25
0,0 %
2 840
0,1 %
2008
957 426
894 136
93 %
5 249
0,5 %
14 173
1,5 %
1
0,0 %
270
0,0 %
11 308
1,2 %
683
0,1 %
10 886
1,1 %
4 946
0,5 %
14
0,0 %
85
0,0 %
163
0,0 %
111
0,0 %
8
0,0 %
4 625
0,5 %
2007
1 277 142
1 226 019
96 %
2 082
0,2 %
6 891
0,5 %
3
0,0 %
817
0,1 %
9 744
0,8 %
496
0,0 %
11 161
0,9 %
5 784
0,5 %
21
0,0 %
50
0,0 %
90
0,0 %
99
0,0 %
35
0,0 %
6 474
0,5 %
2006
1 360 881
1 320 748
97 %
4 613
0,3 %
7 057
0,5 %
341
0,0 %
6 661
0,5 %
624
0,0 %
6 526
0,5 %
4 809
0,4 %
14
0,0 %
224
0,0 %
120
0,0 %
363
0,0 %
2 149
0,2 %
2005
245 745
232 071
94 %
2 106
0,9 %
3 232
1,3 %
2
0,0 %
217
0,1 %
1 813
0,7 %
552
0,2 %
839
0,3 %
2 236
0,9 %
2
0,0 %
37
0,0 %
99
0,0 %
314
0,1 %
2004
13 766
10 043
73 %
344
2,5 %
1 099
8,0 %
77
0,6 %
449
3,3 %
102
0,7 %
206
1,5 %
489
3,6 %
48
0,3 %
120
0,9 %
2003
312
200
64 %
6
1,9 %
9
2,9 %
97
31 %
2002
79
39
49 %
40
51 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineTimedText talkDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
2024
300
0,2 %
760
0,4 %
18
0,0 %
23
0,0 %
14
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
11
0,0 %
2023
3 109
0,1 %
4 716
0,2 %
132
0,0 %
205
0,0 %
155
0,0 %
7
0,0 %
48
0,0 %
30
0,0 %
57
0,0 %
6
0,0 %
64
0,0 %
7
0,0 %
113
0,0 %
2022
4 189
0,4 %
21 342
1,9 %
259
0,0 %
4
0,0 %
129
0,0 %
260
0,0 %
21
0,0 %
88
0,0 %
73
0,0 %
1
0,0 %
35
0,0 %
15
0,0 %
69
0,0 %
50
0,0 %
178
0,0 %
1
0,0 %
2021
3 877
0,4 %
7 932
0,8 %
180
0,0 %
91
0,0 %
184
0,0 %
6
0,0 %
16
0,0 %
61
0,0 %
9
0,0 %
17
0,0 %
92
0,0 %
20
0,0 %
118
0,0 %
2020
3 584
0,2 %
9 087
0,5 %
221
0,0 %
161
0,0 %
150
0,0 %
12
0,0 %
36
0,0 %
91
0,0 %
22
0,0 %
32
0,0 %
115
0,0 %
4
0,0 %
225
0,0 %
294
0,0 %
2
0,0 %
2019
8 471
0,6 %
10 013
0,7 %
355
0,0 %
82
0,0 %
153
0,0 %
8
0,0 %
67
0,0 %
42
0,0 %
22
0,0 %
31
0,0 %
49
0,0 %
2
0,0 %
81
0,0 %
114
0,0 %
2018
3 333
0,2 %
11 485
0,8 %
386
0,0 %
1
0,0 %
75
0,0 %
189
0,0 %
32
0,0 %
76
0,0 %
82
0,0 %
18
0,0 %
70
0,0 %
172
0,0 %
16
0,0 %
22
0,0 %
10
0,0 %
81
0,0 %
2
0,0 %
2017
2 625
0,1 %
11 353
0,4 %
318
0,0 %
81
0,0 %
142
0,0 %
9
0,0 %
33
0,0 %
33
0,0 %
12
0,0 %
68
0,0 %
214
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
85
0,0 %
2016
2 721
0,3 %
12 510
1,3 %
219
0,0 %
1
0,0 %
48
0,0 %
101
0,0 %
7
0,0 %
45
0,0 %
64
0,0 %
26
0,0 %
26
0,0 %
95
0,0 %
47
0,0 %
33
0,0 %
2015
2 499
0,1 %
27 267
1,3 %
373
0,0 %
104
0,0 %
249
0,0 %
6
0,0 %
92
0,0 %
92
0,0 %
15
0,0 %
5
0,0 %
32
0,0 %
2
0,0 %
42
0,0 %
274
0,0 %
9
0,0 %
2014
2 852
0,1 %
12 610
0,4 %
257
0,0 %
1
0,0 %
162
0,0 %
236
0,0 %
19
0,0 %
160
0,0 %
64
0,0 %
5
0,0 %
14
0,0 %
1
0,0 %
45
0,0 %
508
0,0 %
2013
4 085
0,3 %
18 692
1,5 %
632
0,1 %
463
0,0 %
314
0,0 %
75
0,0 %
635
0,1 %
157
0,0 %
8
0,0 %
34
0,0 %
1
0,0 %
52
0,0 %
772
0,1 %
2012
3 687
0,1 %
18 803
0,5 %
392
0,0 %
117
0,0 %
277
0,0 %
5
0,0 %
619
0,0 %
127
0,0 %
5
0,0 %
47
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
47
0,0 %
2011
3 940
0,3 %
16 407
1,1 %
344
0,0 %
1
0,0 %
59
0,0 %
288
0,0 %
32
0,0 %
232
0,0 %
214
0,0 %
4
0,0 %
4
0,0 %
16
0,0 %
1
0,0 %
163
0,0 %
2010
4 048
0,3 %
28 569
1,8 %
484
0,0 %
3
0,0 %
28
0,0 %
332
0,0 %
32
0,0 %
145
0,0 %
178
0,0 %
4
0,0 %
25
0,0 %
18
0,0 %
59
0,0 %
2009
3 898
0,1 %
22 722
0,8 %
513
0,0 %
34
0,0 %
485
0,0 %
32
0,0 %
121
0,0 %
159
0,0 %
16
0,0 %
9
0,0 %
35
0,0 %
1
0,0 %
63
0,0 %
2008
2 428
0,3 %
7 450
0,8 %
333
0,0 %
2
0,0 %
29
0,0 %
204
0,0 %
26
0,0 %
50
0,0 %
69
0,0 %
16
0,0 %
90
0,0 %
18
0,0 %
2007
1 960
0,2 %
4 633
0,4 %
197
0,0 %
10
0,0 %
238
0,0 %
21
0,0 %
61
0,0 %
89
0,0 %
21
0,0 %
1
0,0 %
22
0,0 %
1
0,0 %
10
0,0 %
2006
1 650
0,1 %
3 632
0,3 %
463
0,0 %
1
0,0 %
39
0,0 %
207
0,0 %
81
0,0 %
119
0,0 %
151
0,0 %
95
0,0 %
16
0,0 %
41
0,0 %
32
0,0 %
2005
562
0,2 %
1 109
0,5 %
342
0,1 %
1
0,0 %
12
0,0 %
64
0,0 %
18
0,0 %
30
0,0 %
15
0,0 %
2
0,0 %
32
0,0 %
2
0,0 %
2004
238
1,7 %
339
2,5 %
172
1,2 %
4
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
7
0,1 %
1
0,0 %
15
0,1 %
2003
2002