Wikiscan
fr.wiktionary.org
DateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineTimedTextModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
2024
67 475
63 704
94 %
63
0,1 %
26
0,0 %
6
0,0 %
837
1,2 %
1 773
2,6 %
133
0,2 %
10
0,0 %
3
0,0 %
195
0,3 %
196
0,3 %
6
0,0 %
213
0,3 %
2023
597 153
370 686
62 %
384
0,1 %
226
0,0 %
185
0,0 %
208 324
35 %
1
0,0 %
10 018
1,7 %
1 244
0,2 %
1
0,0 %
80
0,0 %
17
0,0 %
132
0,0 %
2 490
0,4 %
11
0,0 %
27
0,0 %
989
0,2 %
2022
354 237
296 182
84 %
345
0,1 %
148
0,0 %
93
0,0 %
25 473
7,2 %
12
0,0 %
22 802
6,4 %
1 773
0,5 %
1
0,0 %
65
0,0 %
4
0,0 %
192
0,1 %
3 340
0,9 %
41
0,0 %
6
0,0 %
1 041
0,3 %
2021
232 538
213 898
92 %
331
0,1 %
147
0,1 %
13
0,0 %
2 089
0,9 %
3
0,0 %
6 992
3,0 %
720
0,3 %
4
0,0 %
49
0,0 %
17
0,0 %
32
0,0 %
1 856
0,8 %
59
0,0 %
33
0,0 %
737
0,3 %
2020
406 453
360 375
89 %
481
0,1 %
200
0,0 %
69
0,0 %
9 083
2,2 %
23
0,0 %
19 628
4,8 %
114
0,0 %
19
0,0 %
795
0,2 %
56
0,0 %
4
0,0 %
9 189
2,3 %
4
0,0 %
60
0,0 %
1 323
0,3 %
2019
277 131
244 577
88 %
321
0,1 %
166
0,1 %
18
0,0 %
1 955
0,7 %
22
0,0 %
13 645
4,9 %
562
0,2 %
2
0,0 %
2
0,0 %
182
0,1 %
6
0,0 %
56
0,0 %
3
0,0 %
4 550
1,6 %
68
0,0 %
1 068
0,4 %
2018
213 173
187 253
88 %
272
0,1 %
217
0,1 %
3
0,0 %
22
0,0 %
1 138
0,5 %
16
0,0 %
16 839
7,9 %
42
0,0 %
3
0,0 %
130
0,1 %
11
0,0 %
306
0,1 %
27
0,0 %
1 452
0,7 %
32
0,0 %
1 504
0,7 %
2017
179 442
165 941
92 %
326
0,2 %
167
0,1 %
2
0,0 %
21
0,0 %
524
0,3 %
7
0,0 %
5 369
3,0 %
24
0,0 %
3
0,0 %
166
0,1 %
23
0,0 %
153
0,1 %
30
0,0 %
1 115
0,6 %
33
0,0 %
1 388
0,8 %
2016
189 303
175 560
93 %
315
0,2 %
139
0,1 %
4
0,0 %
639
0,3 %
4 012
2,1 %
27
0,0 %
1
0,0 %
8
0,0 %
115
0,1 %
8
0,0 %
6
0,0 %
3 669
1,9 %
11
0,0 %
553
0,3 %
2015
265 164
247 847
93 %
519
0,2 %
135
0,1 %
14
0,0 %
1 132
0,4 %
12
0,0 %
3 846
1,5 %
80
0,0 %
3
0,0 %
46
0,0 %
8
0,0 %
14
0,0 %
5 651
2,1 %
60
0,0 %
2014
167 520
153 029
91 %
595
0,4 %
125
0,1 %
33
0,0 %
903
0,5 %
3
0,0 %
5 889
3,5 %
71
0,0 %
105
0,1 %
1
0,0 %
25
0,0 %
2 048
1,2 %
32
0,0 %
2013
208 884
177 730
85 %
896
0,4 %
169
0,1 %
249
0,1 %
1 452
0,7 %
7
0,0 %
11 722
5,6 %
79
0,0 %
98
0,0 %
139
0,1 %
8 756
4,2 %
58
0,0 %
2012
199 914
163 604
82 %
738
0,4 %
121
0,1 %
46
0,0 %
4 770
2,4 %
23
0,0 %
14 290
7,1 %
57
0,0 %
2
0,0 %
115
0,1 %
273
0,1 %
8 231
4,1 %
2011
241 502
213 736
89 %
949
0,4 %
166
0,1 %
90
0,0 %
2 958
1,2 %
25
0,0 %
12 344
5,1 %
77
0,0 %
5
0,0 %
115
0,0 %
33
0,0 %
3 618
1,5 %
2010
379 231
355 406
94 %
799
0,2 %
233
0,1 %
74
0,0 %
1 337
0,4 %
26
0,0 %
8 214
2,2 %
69
0,0 %
17
0,0 %
20
0,0 %
1 564
0,4 %
2009
430 034
413 366
96 %
640
0,1 %
244
0,1 %
59
0,0 %
1 281
0,3 %
2
0,0 %
5 624
1,3 %
148
0,0 %
6
0,0 %
21
0,0 %
12
0,0 %
1 620
0,4 %
2008
486 677
475 667
98 %
668
0,1 %
160
0,0 %
68
0,0 %
1 200
0,2 %
5
0,0 %
1 868
0,4 %
62
0,0 %
6
0,0 %
3
0,0 %
2 659
0,5 %
2007
462 893
448 589
97 %
366
0,1 %
71
0,0 %
97
0,0 %
1 196
0,3 %
5
0,0 %
3 665
0,8 %
194
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
8
0,0 %
3
0,0 %
5 256
1,1 %
2006
135 432
125 553
93 %
516
0,4 %
88
0,1 %
56
0,0 %
1 016
0,8 %
26
0,0 %
4 714
3,5 %
253
0,2 %
19
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
1 102
0,8 %
2005
102 668
100 085
97 %
261
0,3 %
166
0,2 %
1
0,0 %
48
0,0 %
590
0,6 %
56
0,1 %
342
0,3 %
366
0,4 %
1
0,0 %
3
0,0 %
13
0,0 %
130
0,1 %
2004
2 988
2 172
73 %
108
3,6 %
38
1,3 %
50
1,7 %
175
5,9 %
10
0,3 %
109
3,6 %
24
0,8 %
2
0,1 %
12
0,4 %
2003
33
24
73 %
2
6,1 %
1
3,0 %
6
18 %
2002
14
9
64 %
5
36 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineTimedText talkDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
2024
147
0,2 %
149
0,2 %
3
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
2023
1 209
0,2 %
1 045
0,2 %
20
0,0 %
2
0,0 %
23
0,0 %
14
0,0 %
7
0,0 %
3
0,0 %
7
0,0 %
5
0,0 %
3
0,0 %
2022
1 591
0,4 %
1 067
0,3 %
17
0,0 %
12
0,0 %
2
0,0 %
7
0,0 %
10
0,0 %
1
0,0 %
8
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
2021
2 349
1,0 %
3 128
1,3 %
21
0,0 %
2
0,0 %
16
0,0 %
7
0,0 %
9
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
10
0,0 %
9
0,0 %
4
0,0 %
2020
1 599
0,4 %
3 344
0,8 %
21
0,0 %
4
0,0 %
15
0,0 %
1
0,0 %
10
0,0 %
9
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
9
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
2019
6 518
2,4 %
3 288
1,2 %
22
0,0 %
4
0,0 %
26
0,0 %
1
0,0 %
19
0,0 %
4
0,0 %
7
0,0 %
3
0,0 %
1
0,0 %
34
0,0 %
1
0,0 %
2018
1 103
0,5 %
2 701
1,3 %
18
0,0 %
1
0,0 %
24
0,0 %
4
0,0 %
24
0,0 %
2
0,0 %
8
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
4
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
2017
1 090
0,6 %
2 984
1,7 %
23
0,0 %
16
0,0 %
1
0,0 %
13
0,0 %
3
0,0 %
10
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
2016
1 230
0,6 %
2 938
1,6 %
12
0,0 %
1
0,0 %
16
0,0 %
1
0,0 %
10
0,0 %
4
0,0 %
1
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
13
0,0 %
1
0,0 %
2015
1 148
0,4 %
4 490
1,7 %
30
0,0 %
2
0,0 %
46
0,0 %
2
0,0 %
30
0,0 %
10
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
13
0,0 %
10
0,0 %
9
0,0 %
2014
1 205
0,7 %
3 263
1,9 %
8
0,0 %
11
0,0 %
34
0,0 %
1
0,0 %
100
0,1 %
11
0,0 %
6
0,0 %
1
0,0 %
10
0,0 %
11
0,0 %
2013
1 595
0,8 %
5 219
2,5 %
32
0,0 %
7
0,0 %
52
0,0 %
10
0,0 %
550
0,3 %
15
0,0 %
5
0,0 %
1
0,0 %
16
0,0 %
27
0,0 %
2012
1 429
0,7 %
5 558
2,8 %
14
0,0 %
13
0,0 %
54
0,0 %
1
0,0 %
532
0,3 %
18
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
19
0,0 %
2011
1 497
0,6 %
5 571
2,3 %
19
0,0 %
1
0,0 %
8
0,0 %
74
0,0 %
3
0,0 %
180
0,1 %
15
0,0 %
1
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
11
0,0 %
2010
1 388
0,4 %
9 909
2,6 %
39
0,0 %
2
0,0 %
3
0,0 %
55
0,0 %
2
0,0 %
41
0,0 %
15
0,0 %
3
0,0 %
15
0,0 %
2009
1 526
0,4 %
5 215
1,2 %
40
0,0 %
7
0,0 %
118
0,0 %
1
0,0 %
44
0,0 %
28
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
26
0,0 %
2008
1 138
0,2 %
3 060
0,6 %
13
0,0 %
1
0,0 %
4
0,0 %
53
0,0 %
23
0,0 %
5
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
10
0,0 %
2007
784
0,2 %
2 551
0,6 %
9
0,0 %
4
0,0 %
47
0,0 %
4
0,0 %
20
0,0 %
7
0,0 %
2
0,0 %
2
0,0 %
1
0,0 %
5
0,0 %
2006
806
0,6 %
1 082
0,8 %
30
0,0 %
9
0,0 %
68
0,1 %
10
0,0 %
45
0,0 %
13
0,0 %
6
0,0 %
4
0,0 %
2
0,0 %
5
0,0 %
2005
241
0,2 %
285
0,3 %
22
0,0 %
1
0,0 %
3
0,0 %
24
0,0 %
6
0,0 %
16
0,0 %
6
0,0 %
2
0,0 %
2004
105
3,5 %
143
4,8 %
21
0,7 %
2
0,1 %
3
0,1 %
1
0,0 %
3
0,1 %
3
0,1 %
1
0,0 %
6
0,2 %
2003
2002