Wikiscan
fr.wiktionary.orgDateTotalArticleUtilisateurWiktionnaireFichierMediaWikiModèleAideCatégorieAnnexeTranswikiPortailThésaurusProjetReconstructionTutorielRimeConjugaisonRacineTimedTextModuleTranslationsGadgetDéfinition de gadget
2024
4 673 h
3 919 h
84 %
43 h
0,9 %
109 h
2,3 %
3 h 37
0,1 %
72 h
1,5 %
1 h 11
0,0 %
45 h
1,0 %
18 h 24
0,4 %
0 m
0,0 %
42 m
0,0 %
10 h 05
0,2 %
5 h 45
0,1 %
21 h 18
0,5 %
11 h 03
0,2 %
0 m
0,0 %
6 h 30
0,1 %
2 h 55
0,1 %
2023
30 525 h
24 779 h
81 %
262 h
0,9 %
537 h
1,8 %
10 h 28
0,0 %
1 414 h
4,6 %
8 h 55
0,0 %
220 h
0,7 %
108 h
0,4 %
25 m
0,0 %
15 h 42
0,1 %
54 h
0,2 %
21 h 55
0,1 %
21 h 12
0,1 %
65 h
0,2 %
1 h 21
0,0 %
29 h
0,1 %
11 h 09
0,0 %
2022
26 523 h
22 009 h
83 %
176 h
0,7 %
484 h
1,8 %
1 m
0,0 %
10 h 08
0,0 %
404 h
1,5 %
7 h 25
0,0 %
245 h
0,9 %
91 h
0,3 %
5 m
0,0 %
10 h 56
0,0 %
51 h
0,2 %
3 h 40
0,0 %
18 h 16
0,1 %
91 h
0,3 %
4 h 15
0,0 %
18 h 39
0,1 %
7 h 46
0,0 %
2021
24 903 h
20 056 h
81 %
201 h
0,8 %
632 h
2,5 %
19 h 19
0,1 %
405 h
1,6 %
9 h 17
0,0 %
130 h
0,5 %
157 h
0,6 %
40 m
0,0 %
27 h
0,1 %
54 h
0,2 %
12 h 49
0,1 %
9 h 54
0,0 %
80 h
0,3 %
7 h 16
0,0 %
40 h
0,2 %
5 h 14
0,0 %
2020
28 731 h
22 308 h
78 %
403 h
1,4 %
956 h
3,3 %
73 h
0,3 %
289 h
1,0 %
26 h
0,1 %
385 h
1,3 %
224 h
0,8 %
21 m
0,0 %
11 h 28
0,0 %
248 h
0,9 %
63 h
0,2 %
5 h 06
0,0 %
28 m
0,0 %
189 h
0,7 %
1 h 36
0,0 %
89 h
0,3 %
19 h 15
0,1 %
2019
26 526 h
19 697 h
74 %
316 h
1,2 %
1 449 h
5,5 %
12 h 06
0,0 %
325 h
1,2 %
12 h 49
0,0 %
205 h
0,8 %
134 h
0,5 %
57 m
0,0 %
13 h 50
0,1 %
146 h
0,6 %
16 h 12
0,1 %
12 h 17
0,0 %
53 m
0,0 %
121 h
0,5 %
58 h
0,2 %
21 h 12
0,1 %
2018
26 764 h
19 812 h
74 %
373 h
1,4 %
1 357 h
5,1 %
17 m
0,0 %
11 h 22
0,0 %
311 h
1,2 %
9 h 08
0,0 %
220 h
0,8 %
148 h
0,6 %
3 h 11
0,0 %
16 h 08
0,1 %
101 h
0,4 %
19 h 49
0,1 %
38 h
0,1 %
10 h 02
0,0 %
89 h
0,3 %
40 h
0,2 %
39 h
0,1 %
2017
25 419 h
19 020 h
75 %
323 h
1,3 %
1 684 h
6,6 %
14 m
0,0 %
12 h 24
0,0 %
199 h
0,8 %
9 h 57
0,0 %
232 h
0,9 %
91 h
0,4 %
4 h 39
0,0 %
8 h 20
0,0 %
95 h
0,4 %
10 h 20
0,0 %
21 h 55
0,1 %
1 h 57
0,0 %
61 h
0,2 %
41 h
0,2 %
43 h
0,2 %
2016
23 690 h
17 606 h
74 %
206 h
0,9 %
1 719 h
7,3 %
15 m
0,0 %
9 h 12
0,0 %
158 h
0,7 %
8 h 09
0,0 %
367 h
1,6 %
108 h
0,5 %
54 m
0,0 %
7 h 03
0,0 %
74 h
0,3 %
28 h
0,1 %
7 h 45
0,0 %
115 h
0,5 %
26 h
0,1 %
15 h 49
0,1 %
2015
27 584 h
20 264 h
73 %
231 h
0,8 %
1 566 h
5,7 %
12 m
0,0 %
24 h
0,1 %
236 h
0,9 %
11 h 42
0,0 %
1 105 h
4,0 %
178 h
0,6 %
36 m
0,0 %
1 h 59
0,0 %
26 h
0,1 %
23 h 52
0,1 %
12 h 02
0,0 %
143 h
0,5 %
47 h
0,2 %
2014
26 199 h
19 804 h
76 %
286 h
1,1 %
1 563 h
6,0 %
21 m
0,0 %
41 h
0,2 %
269 h
1,0 %
16 h 59
0,1 %
501 h
1,9 %
155 h
0,6 %
35 m
0,0 %
33 m
0,0 %
53 h
0,2 %
29 m
0,0 %
9 h 40
0,0 %
81 h
0,3 %
125 h
0,5 %
2013
30 783 h
22 513 h
73 %
433 h
1,4 %
1 940 h
6,3 %
53 h
0,2 %
386 h
1,3 %
31 h
0,1 %
794 h
2,6 %
189 h
0,6 %
48 m
0,0 %
2 h 56
0,0 %
53 h
0,2 %
33 m
0,0 %
54 h
0,2 %
181 h
0,6 %
79 h
0,3 %
2012
37 355 h
29 018 h
78 %
380 h
1,0 %
2 097 h
5,6 %
65 h
0,2 %
541 h
1,5 %
26 h
0,1 %
690 h
1,8 %
179 h
0,5 %
10 m
0,0 %
5 h 43
0,0 %
56 h
0,2 %
9 m
0,0 %
65 h
0,2 %
305 h
0,8 %
2011
34 974 h
28 444 h
81 %
310 h
0,9 %
1 884 h
5,4 %
13 m
0,0 %
58 h
0,2 %
508 h
1,5 %
28 h
0,1 %
704 h
2,0 %
193 h
0,6 %
15 m
0,0 %
4 h 53
0,0 %
62 h
0,2 %
32 m
0,0 %
5 h 48
0,0 %
287 h
0,8 %
2010
33 268 h
25 992 h
78 %
297 h
0,9 %
1 870 h
5,6 %
45 h
0,1 %
487 h
1,5 %
20 h 57
0,1 %
686 h
2,1 %
260 h
0,8 %
25 m
0,0 %
1 h 31
0,0 %
30 h
0,1 %
33 m
0,0 %
2 h 46
0,0 %
122 h
0,4 %
2009
29 413 h
22 414 h
76 %
402 h
1,4 %
1 998 h
6,8 %
5 m
0,0 %
26 h
0,1 %
632 h
2,2 %
29 h
0,1 %
501 h
1,7 %
303 h
1,0 %
23 m
0,0 %
5 h 39
0,0 %
20 h 50
0,1 %
1 h 32
0,0 %
1 h 09
0,0 %
90 h
0,3 %
2008
19 174 h
15 085 h
79 %
323 h
1,7 %
1 006 h
5,2 %
8 m
0,0 %
17 h 29
0,1 %
554 h
2,9 %
44 h
0,2 %
290 h
1,5 %
293 h
1,5 %
1 h 08
0,0 %
6 h 16
0,0 %
9 h 43
0,1 %
6 h 57
0,0 %
16 m
0,0 %
170 h
0,9 %
2007
16 513 h
13 860 h
84 %
132 h
0,8 %
475 h
2,9 %
12 m
0,0 %
60 h
0,4 %
406 h
2,5 %
28 h
0,2 %
205 h
1,2 %
384 h
2,3 %
1 h 24
0,0 %
3 h 10
0,0 %
6 h 32
0,0 %
5 h 02
0,0 %
2 h 08
0,0 %
192 h
1,2 %
2006
15 837 h
13 336 h
84 %
280 h
1,8 %
493 h
3,1 %
24 h
0,2 %
350 h
2,2 %
42 h
0,3 %
114 h
0,7 %
294 h
1,9 %
56 m
0,0 %
14 h 09
0,1 %
7 h 58
0,1 %
29 h
0,2 %
62 h
0,4 %
2005
4 992 h
4 001 h
80 %
149 h
3,0 %
231 h
4,6 %
10 m
0,0 %
10 h 42
0,2 %
104 h
2,1 %
40 h
0,8 %
41 h
0,8 %
133 h
2,7 %
10 m
0,0 %
2 h 27
0,0 %
7 h 32
0,2 %
13 h 36
0,3 %
2004
833 h
587 h
70 %
24 h
2,9 %
78 h
9,4 %
1 h 59
0,2 %
20 h 05
2,4 %
8 h 50
1,1 %
9 h 56
1,2 %
35 h
4,3 %
3 h 24
0,4 %
7 h 27
0,9 %
2003
23 h 54
15 h 17
64 %
18 m
1,3 %
40 m
2,8 %
7 h 37
32 %
2002
5 h 03
2 h 37
52 %
2 h 25
48 %
DateDiscussionDiscussion utilisateurDiscussion WiktionnaireDiscussion fichierDiscussion MediaWikiDiscussion modèleDiscussion aideDiscussion catégorieDiscussion AnnexeDiscussion TranswikiDiscussion PortailDiscussion ThésaurusDiscussion ProjetDiscussion ReconstructionDiscussion TutorielDiscussion RimeDiscussion ConjugaisonDiscussion RacineTimedText talkDiscussion moduleTranslations talkDiscussion gadgetDiscussion définition de gadgetSujet
2024
18 h 41
0,4 %
34 h
0,7 %
1 h 06
0,0 %
1 h 39
0,0 %
45 m
0,0 %
22 m
0,0 %
10 m
0,0 %
20 m
0,0 %
7 m
0,0 %
19 m
0,0 %
41 m
0,0 %
2023
165 h
0,5 %
232 h
0,8 %
7 h 32
0,0 %
13 h 46
0,0 %
10 h 02
0,0 %
32 m
0,0 %
2 h 46
0,0 %
1 h 38
0,0 %
3 h 38
0,0 %
33 m
0,0 %
3 h 39
0,0 %
34 m
0,0 %
6 h 43
0,0 %
2022
135 h
0,5 %
253 h
1,0 %
8 h 34
0,0 %
1 m
0,0 %
7 h 01
0,0 %
6 h 27
0,0 %
46 m
0,0 %
1 h 48
0,0 %
2 h 16
0,0 %
0 m
0,0 %
2 h 05
0,0 %
5 m
0,0 %
4 h 54
0,0 %
1 h 04
0,0 %
9 h 58
0,0 %
5 m
0,0 %
2021
163 h
0,7 %
363 h
1,5 %
10 h 08
0,0 %
6 h 15
0,0 %
14 h 10
0,1 %
16 m
0,0 %
56 m
0,0 %
4 h 23
0,0 %
30 m
0,0 %
1 h 03
0,0 %
7 h 37
0,0 %
1 h 16
0,0 %
7 h 45
0,0 %
2020
214 h
0,7 %
432 h
1,5 %
13 h 35
0,0 %
11 h 19
0,0 %
8 h 57
0,0 %
25 m
0,0 %
1 h 49
0,0 %
2 h 22
0,0 %
42 m
0,0 %
2 h 03
0,0 %
7 h 58
0,0 %
0 m
%
59 m
0,0 %
21 h 02
0,1 %
7 m
0,0 %
2019
201 h
0,8 %
448 h
1,7 %
24 h
0,1 %
6 h 02
0,0 %
8 h 55
0,0 %
43 m
0,0 %
3 h 20
0,0 %
2 h 22
0,0 %
1 h 46
0,0 %
2 h 01
0,0 %
4 h 05
0,0 %
10 m
0,0 %
5 h 27
0,0 %
8 h 23
0,0 %
2018
232 h
0,9 %
608 h
2,3 %
25 h
0,1 %
0 m
0,0 %
4 h 49
0,0 %
11 h
0,0 %
1 h 30
0,0 %
4 h 19
0,0 %
5 h 23
0,0 %
1 h 03
0,0 %
5 h 07
0,0 %
14 h 27
0,1 %
31 m
0,0 %
1 h 30
0,0 %
34 m
0,0 %
6 h 27
0,0 %
10 m
0,0 %
2017
176 h
0,7 %
577 h
2,3 %
20 h 45
0,1 %
5 h 34
0,0 %
8 h 17
0,0 %
43 m
0,0 %
1 h 55
0,0 %
1 h 45
0,0 %
58 m
0,0 %
4 h 29
0,0 %
17 h 13
0,1 %
18 m
0,0 %
5 m
0,0 %
5 h 14
0,0 %
2016
178 h
0,8 %
683 h
2,9 %
13 h 14
0,1 %
1 m
0,0 %
3 h 14
0,0 %
6 h 12
0,0 %
22 m
0,0 %
2 h 18
0,0 %
4 h 47
0,0 %
1 h 54
0,0 %
2 h 13
0,0 %
7 h 34
0,0 %
3 h 14
0,0 %
1 h 53
0,0 %
2015
169 h
0,6 %
689 h
2,5 %
23 h 41
0,1 %
7 h 02
0,0 %
14 h 13
0,1 %
24 m
0,0 %
3 h 57
0,0 %
6 h 15
0,0 %
1 h 02
0,0 %
21 m
0,0 %
2 h 43
0,0 %
5 m
0,0 %
3 h 05
0,0 %
18 h
0,1 %
54 m
0,0 %
2014
197 h
0,8 %
780 h
3,0 %
18 h 58
0,1 %
0 m
0,0 %
9 h 54
0,0 %
15 h 11
0,1 %
1 h 45
0,0 %
5 h 10
0,0 %
4 h 31
0,0 %
13 m
0,0 %
41 m
0,0 %
5 m
0,0 %
3 h 13
0,0 %
34 h
0,1 %
2013
271 h
0,9 %
1 165 h
3,8 %
49 h
0,2 %
32 h
0,1 %
20 h 44
0,1 %
5 h 12
0,0 %
8 h 46
0,0 %
10 h 17
0,0 %
27 m
0,0 %
2 h 12
0,0 %
3 m
0,0 %
2 h 23
0,0 %
38 h
0,1 %
2012
252 h
0,7 %
1 168 h
3,1 %
28 h
0,1 %
7 h 25
0,0 %
19 h 05
0,1 %
25 m
0,0 %
9 h 16
0,0 %
7 h 07
0,0 %
17 m
0,0 %
3 h 13
0,0 %
17 m
0,0 %
0 m
%
3 h 06
0,0 %
2011
267 h
0,8 %
1 037 h
3,0 %
23 h 20
0,1 %
5 m
0,0 %
3 h 19
0,0 %
20 h 29
0,1 %
2 h 30
0,0 %
8 h 20
0,0 %
7 h 17
0,0 %
13 m
0,0 %
11 m
0,0 %
50 m
0,0 %
0 m
%
1 h 42
0,0 %
2010
293 h
0,9 %
1 196 h
3,6 %
38 h
0,1 %
16 m
0,0 %
1 h 59
0,0 %
23 h 40
0,1 %
2 h 37
0,0 %
10 h 27
0,0 %
11 h 19
0,0 %
20 m
0,0 %
1 h 39
0,0 %
1 h 22
0,0 %
4 h 26
0,0 %
2009
237 h
0,8 %
1 042 h
3,5 %
39 h
0,1 %
2 h 30
0,0 %
32 h
0,1 %
2 h 01
0,0 %
7 h 15
0,0 %
11 h 36
0,0 %
1 h 23
0,0 %
35 m
0,0 %
2 h 59
0,0 %
0 m
0,0 %
3 h 57
0,0 %
2008
142 h
0,7 %
434 h
2,3 %
25 h
0,1 %
10 m
0,0 %
1 h 46
0,0 %
11 h 18
0,1 %
1 h 42
0,0 %
4 h 02
0,0 %
4 h 37
0,0 %
1 h 05
0,0 %
6 h 49
0,0 %
1 h 19
0,0 %
2007
132 h
0,8 %
255 h
1,5 %
14 h 17
0,1 %
51 m
0,0 %
15 h 54
0,1 %
1 h 09
0,0 %
4 h 35
0,0 %
6 h 38
0,0 %
1 h 58
0,0 %
5 m
0,0 %
1 h 40
0,0 %
0 m
0,0 %
47 m
0,0 %
2006
98 h
0,6 %
260 h
1,6 %
33 h
0,2 %
5 m
0,0 %
3 h 03
0,0 %
14 h 02
0,1 %
5 h 55
0,0 %
8 h 42
0,1 %
8 h 20
0,1 %
6 h 48
0,0 %
51 m
0,0 %
2 h 52
0,0 %
31 m
0,0 %
2005
40 h
0,8 %
80 h
1,6 %
29 h
0,6 %
5 m
0,0 %
1 h 10
0,0 %
4 h 48
0,1 %
52 m
0,0 %
2 h 17
0,0 %
1 h 18
0,0 %
5 m
0,0 %
2 h 41
0,1 %
8 m
0,0 %
2004
15 h 36
1,9 %
22 h 37
2,7 %
13 h 59
1,7 %
27 m
0,1 %
22 m
0,0 %
5 m
0,0 %
29 m
0,1 %
37 m
0,1 %
5 m
0,0 %
1 h 07
0,1 %
2003
2002